Zápis z konference MO ČRS Ostrava dne 11.4.2015 zápis č.7

Č e s k ý  r y b á ř s k ý  s v a z

místní organizace Ostrava

Záhumenní 2144, Ostrava – Poruba

                                                       mob.: 734656403, e-mail: crs.moova@seznam.cz

Z Á P I S   Č. 7 / 2 0 1 5

Z  J E D N Á N Í   K O N F E R E N C E  Č R S  M O  O S T R A V A

Z E   D N E   11. 4. 2 0 1 5

konané v sídle MO Ostrava v 9,00 hod.

 

č.j              / 2015

Všem:     ČRS ÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                členům  DK MO Ostrava

                funkcionářům MO Ostrava, vedoucím odborů

                a místním skupinám MO Ostrava

1.  Zahájení

Konferenci ČRS MO Ostrava zahájil jednatel p. Richard Vaďura, který přivítal přítomné delegáty, předsedu DK a hosta p. Martínka, předsedu ÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko. Přítomní byli seznámení s programem konference, ke kterému nebyly připomínky.

2. Kontrola usnesení z minulé konference

Jednatel p. Richard Vaďura provedl kontrolu usnesení z minulé konference, kdy konstatoval, že na minulé konferenci v roce 2014, nebyly uloženy žádné mimořádné úkoly, které by bylo nutno plnit.

3.  Volba komisí

Do mandátové komise byli zvoleni – p. Filgas, p. Kubala a p. Riegel

Do návrhové komise byli zvoleni  - p. Večeřa, p. Bednář a p. Mrázek

4.  Zpráva o činnosti MO ČRS Ostrava za uplynulé rok

Předseda MO ČR5 Ostrava pan Václav Sklenář, vystoupil se zprávou, ve které zhodnotil uplynulý rok 2014.

Konstatoval, že naše MO měla ke dni 31. 12. 2014 celkem 6 567 řádných členů. Z toho 6 072 dospělých, včetně 302 žen, 378 dětí a 117 členů mládeže. V porovnání s rokem 2013 je úbytek čl. základny o 45 členů. Pro ochranu a kontrolu revírů měla naše MO v roce 2014 – 39 členů dobrovolné ryb. stráže z toho 12 členů s rozšířenou působnosti.

Hospodářská činnost.

Zarybňovací plán pro revíry MO byl ze strany ÚS z hlediska hodnoty splněn v plné výši.

Výroba násad.

Vzhledem k charakteru naších RZ pro odchov násadových ryb do mimo-pstruhových revírů, byl od roku 2014 ukončen odchov kapra s rozhodnutím pokračovat v produkci násad lína a amura ve dvouletém cyklu.

V hospodaření na pstruhových odchovných potocích přetrvává stav z minulých let. V návaznosti na změny v charakteru potoků, rybožravých predátorů je výsledek hospodaření velice ztrátový. V návaznosti na tuto skutečnost bylo dohodnuto vytipovat vhodné úseky s následným ponížením

množství vysazovaného plůdku pstruha potočního.

Investiční činnost

V oblasti investic, byla největší částka investována do nákupu pozemků od společnosti Asental Land, které tvoří vodní plochu rev. Bučina a příjezdovou cestu k rev. Bučina. Hodnota obou nemovitostí byla ve výši 700 000,- Kč. Naše organizace se podílela částkou 350 000,- Kč. ÚS ČRS Ostrava poskytl zbývající částku 350 000,- Kč z FRR. Nemovitosti byly zapsány na L. V. MO Ostrava. Na této lokalitě jsme zahájili legalizaci hospodářské budovy, kde se náklady na různá povolení vyšplhaly na cca 70 000,- Kč. V loňském roce se uskutečnil i nákup revíru Bartovické hrázka od spol. Asental Land, v hodnotě 900 000,- Kč. Celou částku uhradil ÚS ČRS Ostrava opět z FRR a nemovitost byla zapsána na L. V. MO Ostrava. Dále byla provedena rekonstrukce RZ Polanka v částce 73 000,- Kč, kdy částku 60 120,- Kč poskytl ÚS Ostrava z FRR. Za tyto finanční prostředky děkujeme ÚS ČRS Ostrava. Předseda p. Sklenář zhodnotil spolupráci s ÚS ČRS Ostrava jako velmi dobrou. Dále z našeho rozpočtu byly hrazeny nákupy a běžná údržba budov a revírů.

Činnost odboru RT

Činnost je hlavně závislá na finančních možnostech a dostupnosti soutěží. V kategorii pro mládež a dospělé a někteří probojovali do krajské reprezentace. Jednalo se o dívku Lenka Tichá v kategorii juniorek a Zuzanu Plachou v kategorii žen.  V kategorii mužů se zúčastnili Jiří Plachý a Václav Szwed. Podrobnější informace v hodnocení člena výboru MO pro RT p. Karla Večeřu jsou k dispozici na MO.

V I. lize skončili naši závodnici na 8 místě. Ve II. Lize na 5 místě.

V lize žen obsadily žákyně Lenka Tichá a Zuzana Plachá nádherné 2 místo. Podrobnější informace na MO.

Činnost odboru LRU

Obě družstva se zúčastnila územního přeboru v Tovačově. Družstvo „A“ skončilo na 1. místě. V jednotlivcích p. Alois Pokorný obsadil 3. místo, Jindřich Kotlář obsadil 4. místo.

Ve druhé lize družstvo „A“  4. místo a družstvo „B“ 6. místo.

Podrobnější výsledky na MO ČRS Ostrava.

Činnost odboru mládeže

MO Ostrava má 7 kroužku. V průběhu roku se scházejí pravidelně a zúčastňuji se soutěží. Podrobnější hodnocení na MO Ostrava.

Na závěr předseda p. Sklenář poděkoval všem funkcionářům MS a MO za jejich obětavou činnost.

5.  Zpráva o činnosti dozorčí komise

Předseda DK p. Milan Koláček zhodnotil činnost této komise za rok 2014 se zaměřením na dohled při vysazování ryb, projednávaní přestupků členů MO ČRS, hospodaření jednotlivých MS a problémům, které během roku vyvstaly. DK se sešla v roce 2014 – 8x a projednala 38 případů porušení rybářského řádu.

6.  Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2014 a rozpočet na rok 2015

Předseda MO p. Sklenář seznámil delegáty s čerpáním rozpočtu a s komentářem čerpání jednotlivých položek za rok 2014. Delegáti obdrželi tabulku hospodaření za rok 2014.

Dále byl předložen návrh rozpočtu na rok 2015, schváleny výborem MO, který sestavili předseda p. Sklenář, jednatel p. Vaďura, místopředseda p. Filgas, pokladník p. Suchánek, za přítomnosti účetní p. Čečotkové.

Navržený rozpočet na rok 2015 byl rozdělen na oblast

rybochovných zařízení

a na ostatní činnost Místní organizace

Navržený rozpočet na rok 2015 byl vypracován jako vyrovnaný a dosahuje v příjmech i výdajích částky 2.085.000,- Kč.

 

 

Podrobná zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 je k dispozici na MO ČRS Ostrava.

7.  Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise p. Filgas uvedl, že na konferenci bylo delegováno 78 členů MS a na základě vyhodnocení prezenčních listin je přítomno 55 delegátů s hlasem rozhodujícím, což je 70,1 % a tedy konference je USNÁŠENÍ SCHOPNA.

 

8.  Diskuse

Dotaz č. 1

MS Mariánské Hory – p. Badida vznesl dotaz, zdali přehrada Baška a  Olešná jsou i nadále Frýdku Místku a jestli se do budoucna neuvažuje o jejich zpětném začlenění k ÚS Ostrava. Dále co bude se členem, který 10 let neplatil členství a chtěl by dále být rybářem.

Odpověď na dotaz č. 1

Předseda ÚS p. Martínek ve svém diskusním příspěvku uvedl, že hodně vod na Severní Moravě není v majetku ČRS a platí se za ně nájmy v roční výši 3.900.000,- Kč. Některé subjekty, jako např. Lesy české republiky zvedly nájmy proti loňskému roku o 100 %. Proto ÚS podporuje odkupy vodních ploch, pro zlepšení rybolovu pro své členy. ÚS navrhuje, aby brigády u všech MO v rámci ÚS byly jednotné o to 800,- Kč. Část by se převáděla do FRR k nákupu vod. Z Rady ČRS jsou informace, že v republice se prosazuje silná skupina podnikatelů v čele s. Vágnerem, kteří začínají odkupovat vodní plochy a chtějí založit vlastní svaz. ÚS Ostrava dostane jako odškodné za škody způsobené predátory, zejména Kormoránem částku přes milión korun. Rozhodnutí komise Evropské unie – od 1. 1. 2016 se nesmí při rybolovu

používat jako zátěž olovo a to ani ve formě olověných bročků. Jak toto budou řešit rybáři nikdo neví.

Dále p. Martínek odpověděl dotazu MS Mar. Hory. Baška i Olešná zůstávají samostatné. Rybáři z této samostatně hospodařící organizace si mohou nás zakoupit povolenku k lovu, za částku jako naší rybáři. Členové ÚS Ostrava při zakoupení povolenky na vody Frýdku Místku zaplatí cenu jejich povolenky, ta je 900,- Kč + 300,- Kč, tedy 1200,- Kč Jedná se o mimopstruhové povolenky.

Předseda MO Ostrava p. Sklenář odpověděl na dotaz z MS Mar. Hory, že po 10 letech, kdy neplatil členský příspěvek již není členem. V případě, že člen nezaplatí členský příspěvek do konce dubna, má tuto možnost ještě formou zápisného ve výši 200,- Kč, ale jen do konce běžného roku, pak již přichází o členství. Členská známka stojí stále 400,- Kč.

Dotaz č. 2

MS Poruba 4 – dotaz, zdali by se nemohly lépe zpřístupnit břehy na některých štěrkovnách.

Odpověď na dotaz č. 2

Předseda ÚS p. Martínek:  Nelze, protože nejsme majiteli těchto ploch a pozemků.

Dotaz č. 3

MS Poruba 1 p. Kratochvíl – Upozornil, že webové stránky Územního svazu jsou zastaralé a informace na nich již mnohdy neplatí. Nejsou obnovované a tedy neplní svůj účel informovat členskou základnu. Dále uvedl, že ČRS by měl zvýšit svoji aktivitu a zaujmout své členy např. povolením 24 hod. lovu atd.

Odpověď na dotaz č. 3

Předseda ÚS Ostrava p. Martínek odpověděl, že ví o tom, že webové stránky jsou problém a že toto bude řešit. Dále uvedl, že atraktivita rybolovu je dneska rozhodující, toto se daří na pstruhových vodách, kde jsou atraktivní

úseky s místenkami. K Slezské Hartě p. Martínek uvedl, že v letošním roce je ještě povolen lov 24 hod.

Do další diskuse se již nikdo nepřihlásil a tedy, byla diskuse řídícím konference jednatelem p. Richardem Vaďurou prohlášena za ukončenou.

Po projednání všech bodů programu, diskuse a všech příspěvků bylo hlasováním přijato níže uvedené usnesení.

U  S  N  E  S  E  N  Í

 

I.  Bere na vědomí

     1. Zprávu o činnosti MO Ostrava za rok 2014

     2. Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2014

     3. Zprávu dozorčí komise

     4. Diskusní příspěvky

     5. Zprávu mandátové komise

     6. Znění nového Statutu hospodaření MO ČRS Ostrava

II.  Schvaluje

 

  1. Složení mandátové komise: p. Filgas, p. Kubala, p. Riegel
  2. Složení návrhové komise: p. Večeřa, p. Bednář, p. Mrázek
  3. Účetní uzávěrku MO ČRS Ostrava za rok 2014
  4. Rozpočet MO ČRS Ostrava na rok 2015
  5. Kooptaci p. Petra Kubaly do výboru MO – čistotář vod, místo zemřelého p. Dr. Merty
  6. Výši jednorázového vstupního příspěvku (zápisného) ve výši 500,- Kč
  7.  Počet hodin pracovního ročního příspěvku (brigádnických hodin) ve výši 10 hod nebo finanční náhradou ve výši 500,- Kč
  8. Finanční částku 200,- Kč jako obnova členství v daném roce v případě nezaplacení členského příspěvku do konce dubna běžného  roku dle stanov ČRS § 3 odst. 7, písm. b) Tato částka je formou zápisného dle § 3 odst. 4, písm. a) stanov ČRS.

Usnesení, bylo schváleno všemi delegáty, tedy 100% hlasů.

Zapsal: jednatel MO Richard Vaďura

Ověřil: předseda MO Václav Sklenář

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani