Zápis výboru MO ČRS Ostrava 5/2018

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

m í s t n í   o r g a n i z a c e   O s t r a v a

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z  á  p  i  s   č. 5  /  2 0 1 8

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava konaného

     dne 13. 3. 2018 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle prezenční listiny, omluven Číž Rostislav, Gamba Rostislav

 

Program:  příprava konference MO

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Richard Vaďura. Jediným bodem programu byla příprava konference MO, která se bude konat dne 7. 4. 2018.

Po jednání a diskusi se výbor MO usnesl jednohlasně, že pro příští období 2018 – 2020 bude výbor MO pouze 7 členný  s obsazením těchto funkcí:

     předseda, jednatel, pokladník, hospodář MO, čistotář vod, investiční referent, vedoucí OM

funkci místopředsedy bude zastávat zvolený člen výboru MO (mimo předsedy, jednatele,               hospodáře a pokladníka).

Vedoucí odborů RT, LRU plavaná a muška nebudou členové výboru MO, ale budou pravidelně, dle plánu práce docházet na jednání výboru MO, kde budou sdělovat své požadavky a dokladovat činnost jednotlivých odborů.

Jednotliví vedoucí odborů budou do svých funkcí na čtyřleté období jmenování výborem MO na základě svých pracovních výsledků a aktivitou v odboru.

Další informace o přípravě konference MO, budou projednány s předsedy a zástupci MS na společné schůzi dne 20. 3.2018

Po vyčerpání programu mimořádné výborové schůze, poděkoval jednatel p. Vaďura všem za účast a výborovou schůzi ukončil.

Zapsal :  Vaďura Richard -  jednatel MO ČRS

Ověřil :   Sklenář Václav -  předseda MO ČRS

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani