Zápis výboru MO ČRS Ostrava 4/2018

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

m í s t n í   o r g a n i z a c e   O s t r a v a

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z  á  p  i  s   č. 4  /  2 0 1 8

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava konaného

     dne 6. 3. 2018 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

 

 

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava          

Účast:       dle presenční listiny.

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Richard Vaďura, který přivítal všechny přítomné.

Schůze se na pozvání zúčastnil i předseda MS Poruba 1 p. Kratochvíl Milan.

Výbor MO pozval předsedu MS Poruba1 k objasnění postojů výboru MS Poruba 1 k  enormnímu počtu odpracovaných brigádnických hodin na revíru.

Plán výlovu rybochovných zařízení a odchovných potoků

- RZ Pustkovec a RZ Polanka není obsazená rybí osádkou,

   v Polance proběhne plánovaná oprava břehů ze strany od VT Mlýnka.

Plán odlovů odchovných pstruh. potoků: bude upřesněno, dle vývoje počasí.

Příprava konference MO

- jednatel p. Vaďura seznámil přítomné s přípravami na konferenci MO. Byla zřízena komise pro přípravu voleb na konferenci MO ve složení: p.p. Sklenář, Vaďura, Kubala, Suchánek. Zpracováním rozpočtu pro r. 2018 byli pověřeni p.p. Sklenář, Vaďura, Kubala, Suchánek. Konferenci bude řídit a veškeré písemné materiály zpracuje jednatel p. Vaďura. Pozvánka na konferenci MO pro zástupce VÚS ČRS Ostrava byla zaslána. Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2017 zpracuje paní Čečotková. Ostatní zprávy o činnosti přednesou jednotliví funkcionáři MO.

Organizační záležitosti

- předseda MO p. Sklenář vyzval přítomné členy výboru, aby se aktivně podíleli na přípravě konference, kdy svolává na útery dne 13.3.2018 mimořádný výbor, kde se projednají otázky přípravy konference a další administrativní záležitosti ke konferenci.

Korespondence

Převodky z jiných MO do MO Ostrava

- VAŘEKA           Jakub            nar.10.4.1985   z MO Těrlicko do MO Ostrava MS Poruba 4

- KAJGR               Václav          nar.18.4.1991   z MO Tísek     do  MO Ostrava MS Poruba 4

- WALACH          Tomáš           nar.16.3.2011   z MO Jinonice do MO Ostrava MS Poruba 3

Výbor MO s převodem souhlasí.

- zápis z výborové schůze MS Šenov – požadavek na zařazení do investičních akci na rok

  2018 – bude projednáno při sestavování rozpočtu.

- ÚMOb Poruba  - sdělení o neposkytnutí dotaze na rybářské závody dětí o Pohár starosty           

  městského obvodu.

- Propozice městského kola přírodovědné soutěže ostravské mládeže ZLATÁ UDICE 2018

  která se uskuteční ve dnech 12.- 13. května 2018.

- Jubilejní 10. Ročník rybářských závodů děti do 15 let o Pohár starosty městských obvodů

  Ostravy Poruby, které se uskuteční dne 21.4. 2018 na Zámeckém rybníku v Porubě.

- Odbor mládeže MO – žádost o dočasné uložení 2 ks loděk v areálu MO. Výbor souhlasí.

- zápis MS Poruba 2 z čl. schůze – výbor a celá MS ukončí svoji činnost ke dni 30. 4. 2018        

  pro nezájem členů o práci v MS.

- Lesy České republiky – změna nájemní smlouvy na revír SKALKA a to takto:

  Pronajímatel přenechává nájemci  předmět nájmu na dobu určitou a to od 1.1.2018

  do 31.12.2018. Provést před skončením nájemního vztahu, nejpozději do konce listopadu

  2018, slovení rybí obsádky.

- VÚS Ostrava – zápis č. 2 – ukládá MO řádně zpracovat a zaslat dotazník k činnosti

  mládeže v r. 2017. Všem MO seznámit členy se změnou doby lovu na MP revírech:

                       1. dubna – 30. září      od 04,00 hod. do 24,00 hod.

                       1. října    - 31. března od 05,00 hod. do 22,00 hod.

- zápis z aktivu vedoucích rybářské stráže místních organizací

- zápis MS Hrabůvka – žádost o schválení nákupu barvy do tiskárny. Schváleno

- zápis č. 2 MS Poruba 1

- ÚS ČRS – vyjádření k projektové dokumentaci  - Silnice II/479 ulice Opavská mosty, přes

  vodní tok Odra.

- VÚS ČRS – pozvánka na  aktiv vedoucích rybářské mládeže

- zápis MS Sl. Ostrava – žádost o nákup 20 litrů benzínu, 2 litry oleje a 2 ks. řetězu na

  motorovou pilu - schváleno  

- zápis MS Vítkovice – navržen kandidát do DK MO ČRS Ostrava – Němec Rostislav

- VÚS ČRS – zápis č. 1 a plán práce VÚS ČRS Ostrava na rok 2018

Výbor MO Ostrava ukládá - MS Poruba 1 organizovat a provádět brigádnickou činnost na svěřeném revíru a hospodářské budově v počtu max. 80 členů ročně.

Po vyčerpání programu výborové schůze, poděkoval jednatel p. Vaďura všem za účast a výborovou schůzi ukončil.

Zapsal :  Vaďura Richard -  jednatel MO ČRS

Ověřil :   Sklenář Václav -  předseda MO ČRS

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani