Zápis výboru MO ČRS Ostrava 3/2018

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

m í s t n í   o r g a n i z a c e   O s t r a v a

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z  á  p  i  s   č. 3  /  2 0 1 8

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava konaného

     dne 30. 1. 2018 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava,

                                    jedná se o náhradní schůzi za výbor dne  6.2.2018.

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

Účast:       dle presenční listiny.

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

Č . j.         / 2018    __________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Richard Vaďura, který přivítal všechny přítomné.

Vyhodnocení přehledu o úlovcích

Tento bod programu, nebyl projednáván z důvodu, že dosud není přehled zpracován. Podle p. Nitky jsou zesumarizovány asi 4/5 všech vydaných povolenek.

Vyhodnocení inventur

Tento bod, byl přesunut z minulé výborové schůze. Investiční referent Mgr. Bogdan uvedl, že inventury na všech MS proběhly bez problému. Nyní se připravuje inventura na MO. Mgr. Bogdan žádá funkcionáře MS, aby sdělili své finanční požadavky na investiční akce v roce 2018, aby mohly být zapracovány do rozpočtu na rok 2018.

Organizační záležitosti 

Účast členů výboru MO jako delegátů na členské schůze MS v roce 2018.

MS Poruba 3     p. KUBALA

MS Poruba 2     p. SUCHÁNEK

MS Mar. Hory   p. KUBALA

MS Polanka       p. KUČERA

MS Poruba 1     p. SKLENÁŘ

MS Vítkovice    p. SKLENÁŘ

MS Hrabůvka    p. VAĎURA

MS Poruba 4      p. SKLENÁŘ

MS Sl. Ostrava    p. BEDNÁŘ

MS O-střed          p. BOGDAN

MS Zábřeh           p. GAMBA

- zástupci MO a DK provedli pochůzku kolem bezejmenného potoka, který se vlévá do přítoku revíru Svinovských tůní. Tento přítok je značně zarostlý vodními rostlinami, které tok nadržují a část průtoku se vylévá na okolní louku. Dále provedli kontroly na MS, které pořádaly brigády pro své členy.

Korespondence

- VÚS Ostrava – kalendář vodáckých sjezdů v roce 2018.

- MS Poruba 1 – činnost dětského kroužku, příprava závodu RT,příprava volební členské       

  schůze MS

- MS Ostrava střed – požadavek na 20 litrů PHM, 2 litry oleje , 3 litry oleje na mazání řetězů

  a 2 ks. řetězů na motorové pily – schváleno.

- MS Šenov – zápis s výborové a volební členské schůze. Účast 134 členů. Schůze se

  zúčastnil za MO předseda p. Sklenář, který výbor informoval o průběhu.

- MS Mariánské Hory – návrh na odměnu k životnímu jubileu 70 let u p. Bubeníčka a p.

  Mantuanelli – schváleno.

 Žádost MS M. Hory o projednání pronájmu rybníčku na Benátkách, který by byl využit pro činnost dětského kroužku. Neschváleno – důvody vysvětlí MS předseda p. Sklenář.

- MS Hrabůvka – na Horní Rezavce odstraněny naplaveniny, které bránily průtoku vody.

  Popadané stromy do vody budou odstraněny na jaře.

- MS Sl. Ostrava – informace o činnosti kroužku mládeže, kontrola revírů bez závad.

- Č.j.3/2018 – DK ÚS Ostrava- přezkum Rozhodnutí o vyloučení člena z ČRS a to p.

  ŠRÁMKA Rudolfa – kárné opatření DK ÚS potvrzeno.
- přestup člena Ignacio A. Brandau z MO Bohumín do MO Ostrava - schváleno

Diskuse

Hlavním diskusním příspěvkem byl rozklad názorů, které zazněly na minulé schůzi s předsedy MS ve věci odpracovaných brigád. Bylo uloženo předsedovi MO zajistit informovanost členů MO o problému nutné změny v systému odpracovaných brigád formou zveřejnění článku na internetových stránkách.

p. Suchánek – upozornil, že výlovy na chovných pstruhových potocích musí být po dohodě

s p. Pituchou provedeny do konce března. Předseda dodal, že objednané množství plůdku pro letošní rok je ze strany dodavatele p. Nieslaníka  potvrzené.

p. Večeřa – vedoucí RT mládeže žádá pro letošní rok navýšení rozpočtu o 10 000,-Kč.

Uvedl, že v letošním roce by nebyl schopen při všech účastech na závodech s původním rozpočtem vyjít. Navýšení bude zapracováno do rozpočtu MO na letošní rok 

Informace pro MS a členskou základnu

Přílohou tohoto zápisu je Sdělení  výboru MO ČRS Ostrava všem členům. Žádáme MS, aby tuto výzvu vyvěsily v informačních skříňkách.

Po projednání všech bodů programu, poděkoval jednatel p. Vaďura přítomným za účast a výborovou schůzi MO ČRS Ostrava ukončil.

zapsal  - Vaďura Richard, jednatel MO

ověřil  -  Sklenář Václav,  předseda MO

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani