Zápis výboru MO ČRS Ostrava 2/2018

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

 

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z á  p  i  s    č.  2/ 2 0 1 8

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava a zástupců místních skupin konaného

     dne 23. 1. 2018 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

č.j.            / 2018

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle presenční listiny

 

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Richard Vaďura. Přivítal všechny přítomné zástupce MS a popřál jim hodně úspěchu v roce 2018.

Informace o stavu na komorách

Čistotář vod p. Kubala informoval o tom, že RZ jsou zazimované.

Organizační

Předseda MO p. Sklenář poděkoval zástupcům MS za odvedenou práci v loňském roce 2017 a popřál jim hodně úspěchu a zdraví v roce 2018.

Předseda MO připomenul přítomným zástupcům z MS, které dokumenty a kdy se odevzdávají na sekretariát. Stále se opakují nedostatky ve vyplňování tiskopisů jako jsou „Analýza členů v MS, seznam členů MS, a v neposlední řadě presenční listina členů, kteří přijdou na rev. MS odpracovat brigádu“. Poté seznámil přítomné s počty odpracovaných hodin na revírech, kde se opět potvrdilo, že některé MS mají neúměrný počet odpracovaných hodin. Předseda MO připomenul, že počátkem r. 2017 bylo s MS dohodnuto snížení počtu odpracovaných hodin o 20%, se kterým výbor MO počítal, že tyto ušetřené fin. prostředky použije na zakoupení násad do našich revírů. Zarybnění z rozpočtu MO proběhlo již v průběhu minulého roku za bezmála 70. 000 Kč a pro letošní rok se počítalo s ještě větší částkou. Záměrem je, aby rybáři měli šanci na slušný úlovek i v době po vysazení násad dodaných ÚS, kdy je v krátké době násada odlovena a zejména revíry s malou výměrou jsou pro lovící neatraktivní. Výbor MO zde vidí cestu, jak členům vrátit jejich prostředky vložené do Svazu alespoň touto formou. Některé výbory  MS si to uvědomují a tomu odpovídalí i počty odpracovaných brigád. Dále předseda k tomuto tématu dodal, že záměr vrátit fin. prostředky rybářům formou dodatečného vysazení násad do revírů je cesta jak potenciál financí, který je v počtu členů povinných, nebyl odveden mimo naši MO. Zdůraznil, že i VÚS se zabývá touto možností jak odvést tyto finance z těch MO, které mají podobné podmínky pro odpracování brigád, tj. že nemají kde takové množství hodin účelně odpracovat. (např. téma Společné hospodaření s finančními prostředky pocházejících z finančního plnění pracovní povinnosti v MO) apod. Tímto zarybněním nahradíme naši nízkou produkci vlivem malé výměry RZ a přímo nákupem od jiných MO nebo rybochovů v okolí dodáme do společného hospodaření násadu za přijatelnou cenu. Takto se zcela eliminují i možné ztráty, kdy produkční MO odchovávají násady za mnohem vyšší náklady než jsou ceny v ceníku násad stanovených VÚS.

Po tomto přednesu se předseda MO dotázal zástupců z MS, jestli jsou pro změnu v systému brigád. Zvedla se bouřlivá diskuse kde mnozí přítomní argumentovali jak tento systém nejde změnit, jak se má vyjít vstříc členům, kteří se dostaví k odpracování brigády. Mnozí nepochopili, že nejprve je potřeba mít vůli a chtít tuto změnu a následně vypracovat systém, který bude přínosem pro všechny členy. Z reakce přítomných vyznělo, že nejsou pro tuto změnu -  umožnit členům zatraktivnit naše revíry dodáním násad financovaných ze systému brigád.

Výbor MO se na své nejbližší schůzi bude tímto systémem zabývat.

Diskuse

MS Poruba 1 p. Kratochvíl uvedl k brigádám, že sehnat lidi na brigádu je problém, někdy přijdou 3 a někdy zase 30 členů a MS je nemůže poslat domů s tím, že pro ně nemá práci.

Předseda MO p. Sklenář uvedl, že členy na brigády je nutno nasmlouvat dopředu, podle požadované práce na revíru a nepostupovat živelně. Člen má podle Stanov právo na volbě plnění čl. příspěvku, ale určit kdy, kde a kolik má odpracovat je na organizačních schopnostech MS.

MS Hrabůvka – p. Tesařík se dotazuje, proč nedostane pokladník na MO tolik  celosvazových povolenek, kolik požaduje. Potom se stává, že člen přijde pro takovou povolenku a na MS už není. Předseda MO p. Sklenář uvedl, že výdejce musí dostat tolik povolenek kolik požaduje na objednávkovém listu. MS Polanka – problematika VT Mlýnka. Jde zejména o jeho bezejmenný levostranný přítok, který je zarostlý a voda se vylévá na okolní louku. Část přítoku takto nedoteče do tůní Rezávka a zejména v letních měsících jsou spodní tůně na Bečkárně na nízké hladině.

Informace:

Dne 10. 2. 2018 v 8:30 hod. v  sále MO Ostrava školení nových členů ČRS.

 

Dne 23. 2. 2018 v 16:00 hod. se uskuteční  v sále MO  Ostrava aktiv členů rybářské stráže

 

Po projednání všech bodů programu jednatel p. Vaďura poděkoval zástupcům MS za účast a jednání ukončil.

zapsal: Vaďura Richard, jednatel MO

ověřil:  Sklenář Václav, předseda MO

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani