Zápis výboru MO ČRS Ostrava 1/2018

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

m í s t n í   o r g a n i z a c e   O s t r a v a

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z  á  p  i  s   č. 1  /  2 0 1 8

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava konaného

     dne 09. 1. 2018 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

 

 

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle presenční listiny.

 

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Richard Vaďura, který přivítal všechny přítomné a popřál členům výboru hodně úspěchu v roce 2018.

Vyhodnocení inventur

 

Pro nemoc investičního referenta Mgr. Bogdana, se tento bod přesouvá na další jednání výboru MO.

 

Organizační záležitosti

 

Výbor projednal a schválil mzdy zaměstnanců a odměny funkcionářů MO, MS a odborů, které zůstanou na stejné úrovni jako v roce 2017.

Předseda MO p. Sklenář upozorňuje výdejce povolenek, aby důsledně postupovali v případě kdy člen, který je povinný mít splněnu pracovní účast (brigádu) a platí jen členský příspěvek - musí mít zapsáno v členské legitimaci - r. 2018 bez povolenky

 Korespondence

- Zápis MS Vítkovice – prodej povolenek probíhá bez problému. Začátkem ledna uspořádaná

mimořádná brigáda k odstranění padlých stromů.

- VÚS ČRS Ostrava – Metodický pokyn – deponování zadržených povolenek k lovu ryb

                                                                   - plán činnosti HO na rok 2018

                                                                   - zápis č. 4 ze zasedání HO

- MS Poruba 1 – plán činnosti na rok 2018

- MS Šenov – plán činnosti na rok 2018

-  Převodky členů z jiných MO do naší MO Ostrava:

- Jan       CARBOL  nar. 13.3.2003 – z MO Frýdek Místek do MO Ostrava – MS Poruba 3

- Vilem   ŠTENCL   nar. 25.9.1973 – z MO Opava do MO Ostrava

- Matěj   ŠTENCL   nar. 01.2.2007 -  z MO Opava do MO Ostrava

  Výbor souhlasí.

 Informace

Čistotář p. Kubala upozorňuje všechny MS, aby na revírech prosekávali otvory do ledu.

 

    

Po projednání všech bodů programu poděkoval jednatel p. Vaďura přítomným za účast a   schůzi ukončil.

     Zapsal: Richard Vaďura  -  jednatel MO

     Ověřil:  Václav Sklenář  -   předseda MO

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani