Zápis výboru MO ČRS Ostrava 15/2017


                              Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

                                   m í s t n í   o r g a n i z a c e   O s t r a v a

  Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

        mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z  á  p  i  s   č. 15  /  2 0 1 7 

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava konaného dne 5. 12. 2017

 

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle presenční listiny.

 

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Richard Vaďura, který přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem schůze.

Úvodem poděkoval předseda p. Sklenář všem, kteří se podíleli na přípravě a následném zdárném průběhu oslav 80. výročí rybářského sportu na Ostravsku.

Organizační záležitosti
- předseda MO seznámil přítomné s výsledky hospodářských prověrek.

- dále předseda upozornil na závazné termíny pro všechny MS, že povolenky celosvazové a celorepublikové musí být doručeny na sekretariát MO nejpozději do 25.1.2018, územní povolenky do 15.2.2018. Povolenky, které budou doručeny po tomto termínu nejsou zpracovány do sumarizace. K této problematice vydal Hospodářský odbor ÚS návrhopatření pro všechny MO. V něm se uvádí, že člen jehož povolenka se nedostane ke zpracování sumarizace do termínů uvedených výše, dostane do povolenky pro následující rok vyznačenu platnost např. až od 1. května.
V této souvislosti výbor MO ukládá všem výdejcům v MS vést záznam o této skutečnosti v kartách těchto „nepořádných“ členů, pro vypracování pozdějšího seznamu v případě, že si dotyčný přijde zakoupit povolenku po výdejních dnech MS na sekretariát MO.
V případě problému s doručením povolenek z  r. 2017 na sekretariát volat v předstihu předsedu MO, který pro povolenky přijede na MS.
- p. Kubala seznámil se změnou na místech hospodářů. Místo p. Svoreně a Jančara budou na  RZ  a odch. potoku Plesenka pracovat p. Ostrák a p. Vrtal.

- úřední hodiny v MS jsou vyvěšeny na stránkách www.mo-ostrava.cz

- předseda upozorňuje, že některé MS ještě nedodaly na sekretariát seznamy členů, kteří  odpracovali brigády (tzv. prezenční listy). Výdej bezplatných povolenek pro MS je podmíněn odevzdáním všech stanovených náležitostí dle ujednání ve Statutu hospodaření.

- zpracováním sumarizace povolenek za r. 2017 je pověřen p. Tomáš Nitka.

- info pro výdejce členských náležitostí v MS.

Od povinnosti pracovní účasti je osvobozenčlen, který v daném roce dovrší 65 let. Z toho vyplývá, že člen narozen v roce 1952 je zproštěn pracovní účasti (brigády) pro výdej povolenky na rok 2018 tzn., že není povinen v předchozím roce brigádu odpracovat ani za neodpracovanou brigádu platit. 

Seznam členů, kterým přechází kárné opatření do r. 2018

Osmančík Štěpán

r.1984

 MS Ostrava-střed

31. 12. 2018

Rosík Karel

r. 1975

     MS Sl. Ostrava

31. 12. 2018

       

Šrámek Rudolf

r. 1972

     MS P - 4

vyloučen z ČRS

    Korespondence      

- MS Poruba  1 – žádost o zakoupení plynového spotřebiče. Výbor souhlasí.

- Č.j  25/2017 Sdělení Lesy ČR - oprava a odbahnění VN Čavisov se zahájením stavby           8.1.2018.

- Zápis č. 10/ 2017 VÚS Ostrava – informace z jednání VÚS

- MS Hrabůvka – na revíru Horní Rezavka – nízký stav vody k úhynu ryb nedošlo.

- MS Slezská Ostrava – poděkování za zajištění opravy střechy rybářské chaty.

- Č.j. 24/2017- Magistrát města Ostravy – zápis z kontroly tykající se vodní plochy na pozemku parcely 95/1 v k.ú. Bátrovice.

Po projednání všech bodů programu poděkoval předseda  všem funkcionářům MO Ostrava za dobře odvedenou práci v roce 2017 a s přáním krásného prožití svátků vánočních a všeho nejlepší do roku 2018 výborovou schůzi ukončil.

  zapsal: Richard Vaďura  -  jednatel  MO

   ověřil: Václav  Sklenář  -  předseda MO

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani