Zápis výboru MO ČRS Ostrava 12/2017

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

m í s t n í   o r g a n i z a c e   O s t r a v a

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z  á  p  i  s   č. 12  /  2 0 1 7

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava konaného

     dne 10. 10. 2017 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

 

 

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle presenční listiny.

 

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Richard Vaďura, který přivítal všechny přítomné.

 

Předběžná informace o výlovu RZ

 

- p. Kubala Petr informoval výbor, že výlovy RZ se uskuteční následovně :

RZ Polanka dne 14.10.2017 od 07,00 hod.

RZ Pustkovec dne 15.10.2017 od 07,00 hod.

Pstruhové odch. potoky: p. Kubala uvedl, že byly provedeny kontrolní odlovy. Násada dodaná na jaře od p. Nieslanika je ve velikosti 7-13 cm v počtu 20 – 40 ks na 100 m vodního toku.

Diskuse

 

- hospodář p. Gamba seznámil výbor s rozhodnutím HO. Letos po vysazení kapra nebude hájení. Předpokládaný termín bude upřesněn.

- p. Večeřa informoval o mezinárodních závodech v RT v Bohumíně.

- předseda p. Sklenář seznámil výbor s předpokládanou opravou střechy budovy na Bučině, kterou využívá MS Sl. Ostrava. Výbor MO schvaluje opravu dle cenové nabídky firmy Cagala. Termín zahájení prací – od 23. – 29. 10. 2017.

- předseda MO informoval o vodoprávním dozoru ze dne 6. 10. 2017 svolaném MMO odboru ŽP na Podléském potoku VN Bartovická hrázka v Bartovicích.

Lesy ČR – návrh kupní smlouvy pozemek 95/1 v k.ú. Bartovice. 

Korespondence

-  zápis č. 8/2017 VÚS Ostrava + příloha zápis ze zasedání HO.

-  zápis výboru MS O-Hrabůvka – služby a brigády na Horní Rezavce                 

- SmVaK – mimořádné odkalování přivaděče pitné vody Zámumenice – Bělá – oznámení

- zápis výboru MS Poruba 1 – zarybnění tolstolobikem projedná hospodář p. Gamba, pořádání    dětských rybářských závodů dne 28.10.2017 výbor schvaluje.

- zápis výboru MS Šenov – pořádání podzimních rybářských závodů s  hájením revíru dne od 20. do 14 hodin 21. 10. 2017.

- zápis výboru MS Sl. Ostrava – žádost o dodání 5 cedulí s označením revíru – budou dodány p. Bednářem

- zápis výboru MS Poruba 4 – požadavek na zapůjčení sl. vozidla na den 28.10.2017 za účelem brigády na Ohrozimě – výbor souhlasí.

- zápis výboru MS Polanka – výbor požaduje uvolnění částky 3.000,-Kč na rok 2018 k opravě zábradlí mostku přes potok Mlýnka, na opravu poškozeného oplocení kolem sádek a dokoupení nářadí. Výbor souhlasí.

Informace pro MS :

Školení nových členů se uskuteční dne 28.10.2017 v 08,30 hod. v areálu  MO ČRS.

Zproštění brigádnické povinnosti pro rok 2018 jsou členové ročníku 1952.

   

Zapsal :  Vaďura Richard -  jednatel MO ČRS

Ověřil :   Sklenář Václav -  předseda MO ČRS

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani