Zápis výboru MO ČRS Ostrava 11/2017


                                Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

 

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

                                                                  Z á  p  i  s    č.  11/ 2 0 1 7

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava a zástupců místních skupin konaného

     dne 19. 9. 2017 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

č.j.            / 2017

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle presenční listiny

 

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Vaďura Richard. Přivítal všechny přítomné zástupce MS a seznámil je s programem schůze.

 

Organizační

 

- Předseda MO p.Sklenář seznámil přítomné zástupce místních skupin s přípravou oslav 80. výročí založení rybářské organizace v Ostravě. Uvedl že za každou MS by se oslav měli zúčastnit dva zástupci. Dále požádal o zapůjčení dobových písemnosti a fotografií pro využití do připravované publikace k výročí.

DISKUSE

 

- MS Hrabůvka – předseda p. Tesařík se dotazoval na opravu napouštěcího zařízení do Rezavky. Předseda MO p. Sklenář odpověděl, že  oprava je plánována v období ledna 2018.

MS Poruba 1 – předseda p. Kratochvíl informoval, že v rev. Bečkárna je hladina vody na maximu. Vyvrácené stromy se průběžně odstraňují. V letním období vlivem nedostatečného přítoku a následného úbytku vody byl zaznamenán úhyn v počtu asi 200 ks všech druhů ryb. Dále informoval o průběhu rybářského tábora dětí na Slezské Hartě.

MS Vítkovice – předseda uvedl, že na revíru zaznamenali sníženou  hladinu,  zřejmě průsak v hrázi na spodní tůni. Žádal MO o zabezpečení rybářské chaty na revíru. Často se tam pohybují bezdomovci a je otázkou času, kdy bude chata opět vykradena. Žádá chatu opatřit nějakým elektronickým zabezpečením.

MS Polanka – v létě byl na chovném revíru minimální úhyn ryb. Kolem požeráku je zjištěn únik vody. Po výlovech se zjistí, kde k úniku dochází a provede se oprava.

P. Kubala – uvedl že předpokládané výlovy jsou naplánovány na  14.-15. 10. 2017.

MS Zábřeh – předseda informoval, že svépomocí provádějí úpravy vnitřních prostor výdejní místnosti pro povolenky, aby se zkvalitnil výdej povolenek pro členy. Žádají o zakoupení nových kamen – schváleno.

Důležité sdělení.

Upozornění před započetím prací na brigádách: vedoucí pracovní skupiny v MS  uvést  v presenční listině  jméno, příjmení a datum narození pracovníka, jakou práci vykonával, počet odpr. hodin a podpisem nechal potvrdit, že byl seznámen se základními povinnostmi k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Tato presenční listina bude na konci roku odevzdána jako výpis z brigádní knihy MS. viz zápis č. 2/2017 vč. příloh.

 

Po projednání všech bodů programu jednatel MO p. Vaďura schůzi ukončil.

Zapsal : jednatel MO   Vaďura Richard

Ověřil : předseda MO   Sklenář Václav

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani