Zápis výboru MO ČRS Ostrava 10/2017

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

m í s t n í   o r g a n i z a c e   O s t r a v a

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z  á  p  i  s   č. 10  /  2 0 1 7

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava konaného

     dne 5. 9. 2017 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

 

 

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle presenční listiny.

 

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Richard Vaďura, který přivítal všechny přítomné.

 

Organizační

- předseda MO p. Sklenář projednal s výborem MO přípravu oslav 80 výročí založení rybářského spolku v Ostravě. Navrhl termín oslav v sídle MO na 25.11.2017 od 15,00 hod. Předpokládá se účast asi 80 pozvaných osob. Výbor vyjádřil souhlas. K výročí bude vytištěna  publikace, ve které bude obsažena celá činnost MO za uvedených 80 let. Zpracuje p. Sklenář a p. Vaďura. Taktéž bude vytisknuta zpráva k jubileu v časopisu Rybářství.

Předseda MO p. Sklenář a jednatel MO p. Vaďura vyzvali přítomné vedoucí odborů, aby poskytli k výše uvedeným materiálům podklady do připravované publikace.

- předseda MO p. Sklenář dále seznámil výbor s předpokládanou opravou střechy na garážích v areálu MO a na rybářské chatě na Bučině.

- výbor MO rozhodl o modernizaci zabezpečení budovy a přilehlých garáží, včetně kamer. monitoringu v areálu firmou Copservis s.r.o. dle zpracované cenové nabídky.

- předseda MO informoval o ukončení likvidace černé skládky na poz. 95/1 v k.ú. Bartovice

a předáním zapůjčeného sousedního pozemku v areálu ČOV města Petřvald, místostarostovi ing. Dvořáčkovi. Následný prodej rozděleného pozemku proběhne po schválení ceny dle znaleckého posudku LČR.

Předseda MO oznámil výboru smutnou zprávu o úmrtí p. Lumíra Slívy a Štefana Hladkého, kteří se dlouhodobě aktivně podíleli na úseku výroby násad na pstruhových potocích.

Diskuse :

- hospodář p. Gamba informace o  vysazení násad odkrmeného úhoře  v celkové váze   12 kg.

- p. Suchánek seznámil výbor se skutečností, že při pochůzkách na chovném potoce OHROZIMA není zaznamenán výskyt násady pstruha, který byl vysazen v jarním období.

- čistotář p. Kubala – informace z  účasti na odlovech s doc. Lojkáskem.

- vedoucí mládeže p. Číž – kroužky dětí začínají  od 20.9.2017, tj. každou středu.

- vedoucí RT p. Večeřa a LRU p. Kučera seznámili přítomné s plánovanými závody ligy mládeže a II ligy dospělých

 

 

Korespondence

 

- MS Hrabůvka – návrh na odměnu u příležitosti 70 let – HUDEC Jaroslav – souhlas

- VÚS Ostrava – zápis č. 17/2017

- ÚS ČRS Ostrava – ichtyologické průzkumy v roce 2017

- ÚS ČRS Ostrava – vyjádření k stavbě komunikace severní spoj.

- Povodí Odry . Odra – sanace důlních vlivů – Ostrava Svinov – Dubí – povolení vjezdu vozidel stavby přes pozemek ve vlastnictví MO Ostrava.

- MS Poruba 4 – žádost o zakoupení trubek na výrobu splávku na Ohrozimě. Výbor souhlasí.

- Č.j.13/2017 – tisková zpráva MOb Poruba „Proměna Zámeckého parku.“

 

 

Po vyčerpání programu výborové schůze, poděkoval jednatel p. Vaďura všem za účast a výborovou schůzi ukončil.

Zapsal :  Vaďura Richard -  jednatel MO ČRS

Ověřil :   Sklenář Václav -  předseda MO ČRS

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani