Zápis výboru MO ČRS Ostrava 09/2017

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

m í s t n í   o r g a n i z a c e   O s t r a v a

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz 

   Z  á  p  i  s   č. 9  /  2 0 1 7

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava konaného

     dne 6. 6. 2017 v 16,00 hod. v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava       

Účast:       dle presenční listiny.

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel Vaďura Richard, který všechny přítomné přivítal.

Zpráva o činnosti LRU

- vedoucí odboru LRU p. Kučera uvedl, že v letošním roce proběhla část soutěží II. Ligy LRU, naposledy v Uherském Hradišti, kdy naše družstvo A se umístilo na 3 místě a družstvo B na 4 místě.Vzhledem k počtům závodních družstev, lze umístění hodnotil kladně.

Zpráva o činnosti RT

- vedoucí odboru RT p. Večeřa zhodnotil činnost jako velmi úspěšnou, kdy v I lize dospělých se družstvo umístilo na 7 místě a v lize mládeže na 8. místě. V jednotlivcích se umístnili naši závodnici takto: sl. Plachá a Tichá 4. místo, kdy si vybojovaly místo v reprezentaci ČR. V Rakousku se uskutečnil Světový pohár RT, který vyhrála naše závodnice Lenka Tichá. Za tento úspěch ji patří poděkování MO.

Informace o průběhu Zlaté udice

- vedoucí odboru mládeže p. Číž Rostislav zhodnotil územní kolo Zlaté udice. Naše družstvo obsadilo v silné konkurenci pěkné 2. místo. Předseda MO Ostrava ocenil obětavost závodníků, kteří bojovali o co nejlepší umístění v soutěži. Dále poděkoval členům realizačního týmu paní Petře Litvíkové, p. Milanu Kratochvílovi, Petrovi Kubalovi, Petru Skurovi,  Radimu Vytřasovi a Daliboru Fojtovi za příkladné vedení našich mladých závodníků. Zejména jejich zásluhou jsou dva závodníci z MO Ostrava nominovaní do družstva ÚS na národní kolo ZU.

Organizační

- MS Sl. Ostrava na den 1.7.2017 žádá o hájení horní nádrže Bučina na revíru Ostravice 1A 471109, kde se uskuteční závody dětí v rámci Dětského dne

- MS Zábřeh 1 Vyškovické tůně dne 24.6.2017 hájení od 04,00 hod, do 16,00 hod. z důvodu dětských závodů v rámci Dne dětí.

Výbor MO s uvedenými akcemi soulasí, upozorňuje  MS, aby hájení oznámily formou cedulí v dostatečném předstihu.

- předseda MO p. Sklenář seznámil výbor s průběhem konference ÚS ČRS Ostrava, které se zúčastnil jako delegát MO. Ceny povolenek pro rok 2018: MP – 1600,-Kč a P – 1700,-Kč.

  Dále předseda seznámil výbor s žádostí Povodí Odry o propůjčení pozemku v O-Svinově u „Bečkárny“ pro stavbu „Odra – sanace důlních vlivů – Ostrava Zábřeh, Dubí, st. č. 5039“

Výbor souhlasí.

- předseda MO informoval přítomné o úspěšném zapsání stavby - hospodářské budovy u rev. Odona Urbance v Šenově na list vlastnictví.

- výbor MO schválil na návh vedoucího RS p. Nitky vyřazení níže uvedených členů dobrovolné RS pro dlouhodobou nečinnost:

-          Zvardoň Ivo

-          Hutter Vladimír   

-          Voznica Luděk  

-          Vicherek Libor  

-          Zubko Pavel 

-          Veselka Pavel  

-          Holinec Miroslav 

-          Holba Miroslav  

-          Tesařík Ilja 

-         Urban Pavel

Diskuse:

- čistotář p, Kubala uvedl, že zaznamenal v tomto týdnu úhyn několika kaprů na revíru Dolní Rezavka.

 Korespondence

- zápis výborové schůze MS Mar. Hory – v dubnu proběhlo vyúčtování známek a povolenek, bez závad

- zápis č. 5/2017 VÚS Ostrava – zamítá se pronájem revíru Opava 2 C pro firmu Carp Marathon Praha  k pořádání rybářských závodů.

- MS Polanka nad Odrou – žádost o pronájem prostor sádek Polanka k uspořádání setkání rybářů a staré gardy TJ Polanka ve dnech 30.6 – 2.7.2017. Při dodržení pravidel nemá výbor MO námitek.

- zápis MS Sl. Ostrava – výdej povolenek ukončen, vyúčtování provedeno. Poděkování za účast na městském kole ZU Lence Tiché a Štefanu Tichému, kteří obsadili ve svých kategoriích 1. a 2. místo.

- MS Vítkovice – dotaz na MO, jak proběhlo jednání na revíru 471064 o vjezdu rybářů. Předseda MO p. Sklenář uvedl, že z důvodu stavby prováděné firmou Povodí Odry v místě protipovodňového valu je do prostoru stavby vjezd vozidel zakázán. Parkování povoleno pouze na betonovém parkovišti. S omezením se počítá po dobu asi 2 let.

Po vyčerpání programu výborové schůze, poděkoval jednatel p. Vaďura všem za účast a výborovou schůzi ukončil.

Zapsal :  Vaďura Richard -  jednatel MO ČRS

Ověřil :   Sklenář Václav -  předseda MO ČRS

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

DANTER

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani