Zápis výboru MO ČRS Ostrava 08/2017


                                Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

         Z á  p  i  s    č.  8/ 2 0 1 7

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava a zástupců místních skupin konaného

     dne 23. 5. 2017 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

č.j.            / 2017

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

Účast:       dle presenční listiny

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Vaďura Richard. Přivítal všechny přítomné zástupce MS a seznámil je s programem schůze

Informace o stavu na RZ

O stavu informoval p. Kubala Petr, který uvedl, že RZ Polanka je v pořádku a nebyl zaznamenán větší úhyn rybí obsádky.

RZ Pustkovec – zde byl zaznamenán menší úhyn asi 12 kaprů a 2 amurů. Pan Kubala uvedl, že byl na schůzce ÚMOb Pustkovec, kde se jednalo o budoucnosti RZ Pustkovec. Záměr Magistrátu města Ostravy je využít nádrž jako odpočinkovou zónu pro obyvatele Poruby s výstavbou plovoucí restaurace, molem a dalšími atrakcemi.

Informace o stavu na revírech

Hospodář p. Gamba seznámil přítomné se stavem na revírech. Uvedl, že velký úhyn zaznamenán nebyl. Povodně nezpůsobily žádné větší škody. Uvedl, že do revíru Odra 2 a Odra 3 byl vysazen kapr v celkové váze 500 kg, do proudných úseků rev. Opava 1 byl vysazen lipan v počtu 500 ks. Vše je hrazeno z rozpočtu MO Ostrava.

Organizační

Z důvodu návrhu vedoucího ryb. stráže p. Nitky na vyřazení některých členů RS byl vypracován předsedou MO přehled o činnosti RS. Přehled byl zpracován na základě stížnosti některých členů RS, kteří byli navrženi na vyloučení pro nečinnost. Ve zpracované  tabulce je přesně uveden den, jméno člena RS a počet kontrol v roce. Přehled byl zpracován za léta 2015 a 2016 a vyplývá z něho, že návrh na ukončení RS ze strany vedoucího pana Nitky, byl oprávněný.

Pan Nitka uvedl, že ve sledování kontrol bude pokračovat i v letošním roce a opět bude provedeno vyřazení nečinných členů RS. Dále uvedl, že v seznamu se objevila jména RS, které nikdo nezná a nejsou zařazeni v žádné MS. Zjistí na ÚS bližší podrobnosti.

Předseda MO p.Sklenář seznámil přítomné s materiály pro konferenci ÚS ČRS Ostrava, která se bude konat dne 27.5.2017 v areálu MO ČRS Ostrava, které se zúčastní jako delegát.
Dále konstatoval, že doba prodeje členských známek a povolenek v MS byla velmi dobrá a proběhla bez větších komplikací. Za toto patří výborům a prodejcům v  MS poděkování.
Při kontrolách revírů konstatoval, že údržba revírů je v pořádku. Celkový obraz stavu svěřených revírů bude vyhodnocen začátkem června, kdy už je většinou ukončena brigádnická činnost v MS.

Zmínil se o zarůstáním některých revírů vodním rostlinstvem. Např. rev. Odona Urbance je v současnosti zarostlý ve 100% vodní plochy. Dále je to rev. Odra 2A lokalita „betony“, Bečkárna  atd.

DISKUSE

MS Poruba 1 – p. Kratochvíl uvedl, že je nutno provést úpravu rozdělovacího objektu na VT Rezavka, protože opět hrozí nebezpečí, že při nedostatkovém průtoku v toku dojde opět k nebezpečnému snížení hladiny v tůních. Situaci by vyřešil betonový panel usazený napříč toku, který svou váhou nebude tak lehké odstranit, což se v současnosti děje při vybudování hrázky z kamení.

Předseda p. Sklenář

- z důvodu zjištění nedostatků ze strany výdejců v MS v případech, kdy lovící zcela popíše před skončením platnosti povolenky oddíl II. povolenky – „  evidence  docházek a úlovků“ je níže uveden postup při vydání nové přílohy úlovkového listu.

    Výdejce povolenek na základě žádosti držitele platné povolenky

    s popsaným oddílem II. – „ evidence docházek a úlovků “ po ověření všech

    náležitostí :

     a.) stávající povolenku výrazně  označí záznamem

           „ VYDANÁ PŘÍLOHA č. 1“   ( 2,3… ),

     b.) žadateli vydá prázdný tiskopis povolenky k lovu, který výrazně označí :

          „ PŘÍLOHA č. 1 ( 2,3… ) K POVOLENCE č. : ………………..,

    c.) tento tiskopis dále označí razítkem výdejce ,  zapíše datum výdeje a

          doplní podpisem výdejce,

     d.) tímto bude tato příloha povolenky k lovu  její nedílnou součástí,

     e.) o vydání přílohy učiní záznam do jmenného seznamu držitelů povolenek

          k lovu.

výdejce povolenky k lovu poučí držitele:

v  O povinnosti předkládat při kontrole rybářskou stráží, nebo jiným oprávněným orgánem

-      platný rybářský lístek

-      planou povolenku k lovu

-      vydanou přílohu k povolence, do které  zapisuje docházky a úlovky

v  O povinnosti po skončení platnosti povolenky k lovu před jejím odevzdáním v příloze proškrtnout nesmazatelným  způsobem nevyplněné řádky v oddílu II. povolenky k lovu – „ evidence docházek a úlovků “ a dále druhostranně  proškrtnout celý „ sumář úlovků a docházek “. Tuto přílohu odevzdat jako nedílnou součást povolenky lovu. „ Sumář úlovků a docházek “ vyplnit v původně vydané povolence k lovu.

MS Hrabůvka – p. Tesařík žádá o brigádníky na Horní Rezavku, kde je nutno po velké vodě uklidit padlé stromy.

MS Šenov – p. Václavík – na revíru Bartovická Hrázka při nedávném vysokém srážkovém úhrnu  došlo k přelití vody přes hráz, ale k úniku ryb nedošlo. Včasným a obětavým  zásahem byl vybudován drátěný plot zabrańující úniku ryb přes bezpečnostní přeliv. Dále uvedl, že v rev. Odona Urbance někdo neznámý  překopal přítok a odvedl vodu  na přilehlou louku.
Předseda DK p. Mrázek si stěžoval na jednání RS a konkrétně na p. Nitku, Zelíka a Vávru, kteří neustále útočí na DK ohledně nízkých kárných opatření udělovaných přestupcům. Tato opatření jsou plně v kompetenci dozorčí komise a nemůžou být nikým ovlivňovány. Uvedl, že v některých případech je odebrání povolenky nesmyslné. Jako příklad uvedl, že byla odebrána povolenka lovícímu za to, že si spletl datum. Kalendářně byl 7. den v měsíci a rybář omylem zapsal příchod 8. dne. V takovém případě bylo na místě řešit situaci domluvou a nezadržovat lovícímu povolenku.

Jednatel MO p. Vaďura  seznámil s převodkami členů :

p. LÍPA          Václav           r. 1942       z MO Frýdek Místek            do MS Poruba 3

p. LYSÁK      Václav           r. 1951       z MO Vítkov                        do MS Poruba 3

S převody byl vysloven souhlas.

Informace : Dne 1.6.2017 v 08,00 hod. proběhne na MO ČRS Ostrava školení nových členů ČRS. Jedná se o poslední školení do prázdnin. Další proběhne, až po prázdninách.

Po projednání všech bodů programu jednatel MO p. Vaďura schůzi ukončil. 

Zapsal : jednatel MO   Vaďura Richard

Ověřil : předseda MO   Sklenář Václav

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

DANTER

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani