Zápis výboru MO ČRS Ostrava 07/2017

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

m í s t n í   o r g a n i z a c e   O s t r a v a

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z  á  p  i  s   č. 7  /  2 0 1 7

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava konaného

     dne 2. 5. 2017 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

 

 

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle presenční listiny.

 

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Richard Vaďura, který přivítal všechny přítomné.

Hodnocení konference MO

 

- jednatel MO p. Vaďura vyhodnotil konferenci MO, která proběhla v dubnu letošního roku. Konstatoval, že konference byla dobře připravena a proběhla, dle plánu. Rovněž předseda p. Sklenář hodnotil konferenci kladně a poděkoval všem, kteří se na přípravě podíleli.

Informace o stavu oprav

 

- investiční referent p. Mgr. Bogdan konstatoval, že v součastné době nejsou prováděny u MS nebo MO žádné větší opravy. Předseda p. Sklenář doplnil, že bude nutné začít s opravou hospodářské budovy v areálu MO. Po kontrole stavu budovy byly zjištěny praskliny obvodových stěn, značná koroze oplechování atiky, okapových svodů a zatékání vody do některých místností. Dále je nutná oprava odpadního splaškového potrubí v budově sídla MO, u kterého došlo k přetečení. Do stávajících  šachtic je nutné dosadit nové plastové revizní šachtice s víky. Následně pročistit celou dráhu splaškového svodu až po vyústění do sdružené kanalizace. Výbor MO doporučil předsedovi jednat s firmou, která opravy provede.

- MS Sl. Ostrava informovala o zatékání střechy u chaty. Hospodář MS p. Wolski sdělil, že se provizorně poškozená místa  opravila, nicméně bude provedena kontrola celé střechy jestli nevyžaduje větší opravu střešní krytiny.

Organizační

 

- p. Kubala seznámil výbor MO se stavem RZ.

- předseda p. Sklenář uvedl, že Lesy ČR mají zájem o koupi nepotřebného pozemku parc.č. 95/1 v k. ú. vzniklý po rozdělení geometrickým plánem č. 2302-16a/2015 v Bartovicích. Podmínkou je, že na něm bude zlikvidována černá skládka u ČOV města Petřvald.

- předseda DK p. Mrázek konstatoval, že práce na padlých stromech, poškozených bobry v katastru Antošovic probíhají, prostor se čistí průběžně.

- p. Večeřa vedoucí RT uvedl, že začínají ligové soutěže a začnou probíhat závody Zlaté udice. První závody se uskuteční ve dnech 6. a 7.5. v areálu kynolog. klubu v Třebovicích a na revíru Zámecký rybník.

- hospodář MO p. Bednář informoval o opravě služebního vozidla MO.

- vedoucí mládeže p. Číž informoval o závodech dětí, které se již uskutečnily na Bečkárně a Zámeckém rybníku.

- vedoucí LRU p. Kučera informoval o průběhu závodu II.ligy v LRU v Brušperku.

Korespondence

 

- zápis z výboru MS Poruba 4 – při naplánovaném odlovu Ohrozimy a vysazování plůdku  vznikly problémy v komunikaci. Vysvětleno p. Suchánkem.

- převodky členů do naší MO:

CHMELAŘ             David              r.1990       z MO Hlučín           do MS Zábřeh

FRITSCHER           Lukáš              r.1991       z MO Přerov           do  MS Poruba 3

BERAN                   Dušan              r.1978       z MO Vítkov          do MS Poruba 4

ALMAŠ                   Milan              r.1975       z MO Havířov        do MS Šenov

Výbor MO s převody souhlasí

- zápis VÚS č. 4 – vyhodnocení členských schůzí a konferencí MO. Informace ke stavbě Informačního a školicího střediska ČRS na Slezské Hartě konkrétně v Roudně. Konference ÚS ČRS Ostrava se bude konat dne 27.5.2017.

- zápis z výboru MS Hrabůvka – na přítoku do revíru Horní Rezavka, bylo někým zcela zlikvidováno zařízení, které umožňuje lepší nátok vody do rour napájejících revír.

- ÚS ČRS – Jihočeská univerzita Vodňany – ichtyologický průzkum na vybraných revírech.

- stížnost MS Šenov v diskuzi na konferenci a následně i v zápisu MS na nepravdivost tvrzení o počtu kontrol RS.

Vedoucí RS Tomáš Nitka navrhuje zrušení některých členů RS pro nečinnost na základě kontrol při sumarizaci provedených zápisů v povolenkách členů MO Ostrava za r. 2015 a 2016. Proti tomuto tvrzení se ohradili zástupci MS Šenov, kteří tvrdí že navrhovaní prováděli kontroly častěji než je uvedeno ve zprávě od p. Nitky. Uvádějí, že zápisy z kontrol mohou figurovat v povolenkách členů ze sousedních MO. Na základě této připomínky bude zpracován přehled kontrol z celkové  sumarizace zaslané z ÚS. Zde se prokážou záznamy kontrol ze všech druhů vydaných povolenek za r. 2015 a 2016. 

Na základě těchto zjištění bude posouzen návrh na  vyřazení RS pro nečinnost. T – do 12.5.

- zápis z výborové schůze MS Sl. Ostrava – závody dospělých

- ÚS ČRS – vyjádření k projektové dokumentaci na akci Jez Lhotka, oprava středového pilíře.

- ÚMO Poruba – žádost o zaslání podkladů o činnosti MO ČRS Ostrava k využití do kroniky městského obvodu Poruba.

 

 

Po vyčerpání programu výborové schůze, poděkoval jednatel p. Vaďura všem za účast a výborovou schůzi ukončil.

Zapsal :  Vaďura Richard -  jednatel MO ČRS

Ověřil :   Sklenář Václav -  předseda MO ČRS

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

DANTER

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani