Zápis výboru MO ČRS Ostrava 06/2017 - konference

Č e s k ý  r y b á ř s k ý  s v a z  z.s.

místní organizace Ostrava

Záhumenní 2144, Ostrava – Poruba

                                                       mob.: 734656403, e-mail: crs.moova@seznam.cz

Z Á P I S   Č.  6 / 2 0 1 7

Z  J E D N Á N Í   K O N F E R E N C E  Č R S  M O  O S T R A V A

Z E   D N E   01. 04. 2 0 1 7

konané v sídle MO Ostrava v 9.00 hod.

 

č.j              / 2017

Všem:     ČRS ÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                členům  DK MO Ostrava

                funkcionářům MO Ostrava, vedoucím odborů

                a místním skupinám MO Ostrava

1.  Zahájení

Konferenci ČRS MO Ostrava zahájil jednatel p. Richard Vaďura, který přivítal přítomné delegáty, předsedu DK a hosta p. ing. Jaroně, jednatele ÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko. Přítomni byli seznámeni s programem konference, ke kterému nebyly připomínky.

2. Kontrola usnesení z minulé konference

Jednatel p. Richard Vaďura provedl kontrolu usnesení z minulé konference, kdy konstatoval, že úkoly přijaté konferencí v roce 2016, byly beze zbytku splněny.

3.  Volba komisí

Do mandátové komise byli zvoleni – p. Mgr. Bogdan, p. Kubala, p. Wolski

Do návrhové komise byli zvoleni  - p. Večeřa, p. Číž, p. Kratochvíl

4.  Zpráva o činnosti MO ČRS Ostrava za uplynulý rok

Předseda MO ČRS Ostrava pan Václav Sklenář, vystoupil se zprávou, ve které zhodnotil uplynulý rok 2016.

Vážení sportovní rybáři.

Scházíme se zde každoročně, abychom zhodnotili uplynulý rok 2016 a zároveň schválili rozpočet na rok 2017. 

Naše MO měla v r. 2016 celkem 6 586 řádných členů. Z toho 6 039 členů kateg. dospělých včetně 275 žen, 110 členů v kategorii mládež a 460 dětí. V porovnání s rokem 2015 je to o 57 členů méně.

Pro ochranu a kontrolu revírů měla naše  MO v roce 2016 35 členů dobrovolné ryb. stráže, z toho 17 členů s krajskou působností. Z údajů z odevzdaných povolenek k sumarizaci bylo prokazatelně provedeno 666 kontrolních dnů a zkontrolováno 2 391lovících členů MO Ostrava. U těchto kontrol bylo zjištěno celkem 298 přestupků.  Z tohoto celkového počtu bylo 100 přestupků, u kterých byla následně zadržena povolenka k rybolovu a 27 případů pytláctví, které byly předány k řešení na příslušný správní orgán.

::: Zpráva o hospodářské činnosti ::: 
Zarybňovací plány pro revíry v obhospodařování naší MO byl ze strany ÚS  z hlediska hodnoty splněn v plné výši.

Hospodaření na svěřených lovných revírech se provádělo jako každoročně na dobré úrovni, v loňském roce se výrazně neprojevily snížené průtoky v tocích a snížení hladin u některých revírů s následným vyhlášením zákazu lovu v těchto lokalitách.
Opět v r. 2016 jsme měli na revírech problémy s přestárlými stromy, které ohrožovaly bezpečnost,  jak lovících tak i kolemjdoucích osob.
V roce 2016 pokračovaly práce na zpevňování hrází. Na revíru v Šenově byly práce na opravách břehů v jarních měsících dokončeny, na RZ v Polance práce průběžně pokračovaly dle možností po celý rok. U obou zmiňovaných lokalit jsme zahájili administraci pro zpracování dokumentace k následnému povolení k nakládání s vodami.
V průběho roku byla podána žádost o vklad na KÚ Ostrava s následným zápisem nemovitostí na LV pozemků a budovy u revíru Bučina.
::: Hosp. činnost na úseku výroby násad pro MP revíry :::
Vzhledem k charakteru našich rybochovných zařízení  pro odchov násadových ryb do mimopstruhových revírů byla praktikována ohlášená změna chovu rybích násad do MP revírů. Výsledkem byla zvýšená produkce, aIe i přes tyto změny se částka za 1 kg produkované násady pohybovala nad 100 Kč.

Hosp. činnost na pstruhových odchovných potocích: I zde přetrvává stav z minulých let. Vlivem změny charakteru potoků ze strany správců vodních toků, nízkých srážkových úhrnů, ročních průtoků a zvýšenému výskytu rybožravých predátorů je výsledek hospodaření nadále ztrátový. V r. 2016 jsme provedli odlov násad, kdy jsme následně do revíru Ostravice 2 vysadili celkem 679 ks PO2 . Z důvodu nedodání násad PO od našich tradičních dodavatelů jsme se rozhodli pro obsazení potoků násadou PO ve stádiu1/4 ročka z farmového chovu ze Slovenska. Bylo dohodnuto, že dojde ke slovení vysazených násad ještě v r. 2016. Po následném podzimním odlovu se potvrdily studie a publikované články v literatuře, že tato násada má v tekoucích vodách po vysazení vysokou mortalitu, která se následně objevila  i ve výlovku. Fotografie slovených ryb byly odeslány k dodavateli pstružího plůdku z Bruntálu a ten potvrdil, že na fotografiích odlovených pstružích násad rozpoznal znaky jejich kmenu pstruha potočního, tedy násady plůdku vysazeného v  r. 2014. Pro následující období jsme z těchto výše uvedených důvodů od chovu čtvrtročka PO upustili.

::: Zpráva odboru čistoty vod :::
V loňském roce jsme se jako i v předešlých obdobích hlavně zaměřovali na přítomnost a asistenci při odlovech pstruhových násad na odchovných potocích. Taktéž jsme byli přítomni u záchranných odlovů rybích společenstev v úsecích vodních toků, kde byly prováděny stavební úpravy. Po celou dobu realizace jednotlivých stavebních prací byl prováděn z naší strany dozor s důrazem na dodržováním připomínek ze strany uživatele revíru obsažených v dokumentaci pro stavební řízení. 
 Ani v r. 2016 jsme se nevyhnuli nepříjemnostem a to havárie na revíru č. 471158 Porubka 1A Skalka. V loňských záříjových  extrémně teplých dnech došlo k úhynu rybího společenstva vlivem kyslíkového deficitu. Rychlým a obětavým zásahem některých členů výboru MO a MS Poruba 2, se podařilo provést vodní střik na hladinu, kdy následkem tohoto opatření se velice rychle zvedla hladina rozpuštěného kyslíku ve vodě a tím nedošlo k  uhynutí většiny rybí obsádky. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem zúčastněným funkcionářům a členům, kteří se na celé záchranné akci a následné likvidaci uhynulých ryb odpovědně podíleli. Škoda na rybách byla vyčíslena na 22 872 Kč. Náklady naší MO spojené i s likvidací uhynulých ryb byla vyčíslena na 19 421 Kč.  Zároveň bych se zde zmínil i o vstřícném přístupu ze strany pracovníků Povodí Odry a.s., kteří rychle pochopili závažnost situace a zapůjčili nám na tuto akci výkonné vodní čerpadlo.

::: Zpráva o investiční činnosti :::

V oblasti investic byla největší částka investována do budovy sídla naší MO. Usnesením  výboru bylo rozhodnuto o výměně osvětlovacích těles ve všech místnostech budovy, podlahových krytin v budově, výměně interiérových dveří ve všech místnostech, byla provedena výměna nábytkových prosklených skříní a vyrobeny police pro umístění pohárů a trofejí získané ze soutěží našich odborů LRU, RT atd. Byly započaty i akce na zlepšení venkovního vzhledu v areálu sídla MO. Zde bych jmenoval opravu oplocení kolem areálu, položení zcela nového asfaltu povrchu na parkovací ploše a  instalace videotelefonu u vchodu do areálu.
Z dalších invest. akcí bych se chtěl zmínit o dokončení oprav břehových částí na revíru Odona Urbance v Šenově. Zde bych chtěl poděkovat VÚS Ostrava za poskytnutí dotace na tuto akci z FRR. Práce na RZ Polanka pokračovaly dle dohodnutého harmonogramu v průběhu celého roku. Dále byly z rozpočtu hrazeny běžné opravy a údržba hosp. budov na revírech a taktéž údržba revírů samotných.

::: Zpráva o činnosti odboru RT :::

Činnost odboru rybolovné techniky je  hlavně zaměřena na práci s mládeží. Po určitém období stagnace se nám společně s odborem mládeže daří znovu obnovit zájem dětí o tyto sportovní aktivity, které se odráží zejména v účasti dětí na soutěžích jako je „Zlatá udice“.
Nejlepší závodníci ve všech kategoriích pak reprezentují naši organizaci v celostátních soutěžích, v závodech Českého poháru a Mistrovství republiky.
Z naši MO se do krajské reprezentace svými výkony zařadili Zuzka Plachá, Lenka Tichá a Štefan Tichý. Zuzka Plachá skončila v závodech Českého poháru v kategorii žen na celkovém 3. místě a  Lenka Tichá v kategorii juniorů na 2. místě.  Tato umístění jim zajistila nominaci do reprezentace na Mistrovství světa ve Španělsku. Zuzka Plachá zde vybojovala stříbrnou medaili v disciplíně zátěž skich. Na světovém poháru v Szamotulech se umístila na 2. místě. Lenka Tichá se ze zdravotních důvodů těchto závodů nemohla zúčastnit.
Podařilo se ji však vyhrát Pohár mládeže a na Mistrovství republiky získala jednu zlatou,  jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Zuzka Plachá a Lenka Tichá se umístily v lize žen na druhém místě a tutéž příčku vybojovaly i na Mistrovství republiky. Za příkladnou reprezentaci naší MO bylo oběma děvčatům výborem MO poděkováno a předány věcné dary.

::: Zpráva o činnosti odboru LRU :::

V r. 2016 odbor lovu ryb udicí reprezentoval naši MO ve dvou družstvech.
Na soutěži územního přeboru, který se konal v Tovačově na soukromé nádrži se naše družstvo  „ A „ MO  Ostrava umístilo na 1. místě, V jednotlivcích se umístil Alois Pokorný na 3. místě a Jindřich Kotlář na místě 6.
V závodech II. ligy absolvovala naše družstva 8 závodů, kdy se po celou dobu soutěže střídala na dobrých umístěních.  Družstvo „B“ MO Ostrava  Preston obsadilo 2. místo, družstvo „A“  obsadilo 5. místo. V kategorii jednotlivců se umístil David Hrúzik na 4., Radim Vytřas na 5, Jindřich Kotlář na 9. a Tomáš Kyselovský na 10. místě.
         V prestižním závodu Mezinárodní mistrovství republiky zvítězilo družstvo „B“ MO Ostrava Preston. V závodě jednotlivců se umístil Radim Vytřas na prvním místě, Tomáš Kyselovský obsadil třetí místo a David Hrúzik skončil desátém místě.

::: Zpráva o činnosti muškařského oddílu MK Ostrava :::

Naše družstvo v počtu 4 závodníků se v r. 2016 zúčastňovalo dle možností závodů v rámci divizních soutěží, krajského přeboru a závodů jednotlivců na řece i jezeru. V divizní soutěži jsme obsadili celkově 3. místo. V závodech jednotlivců republiky se nejlépe umístil Petr Pražák na 39. místě. V mezinárodní soutěži Puchar Ziemi Zywieckiej dosáhl Petr Pražák celkově na 1. místo.
Věříme, že v nadcházející závodní sezóně dojde k výraznějšímu vzestupu v umísťování  na všech soutěžích, kterých se v průběhu roku budeme zúčastňovat.

::: Zpráva o činnosti odboru mládeže :::
MO Ostrava organizovala svůj rybářský potěr v sedmi kroužcích dětí, které se scházely ve svých obvodech 1x týdně. Děti se učily základům lovu ryb udicí  a to způsobem plavaná, přívlač, na položenou a rybolovné technice. K tomu, aby získaly povolenku musely složit zkoušky, které se skládaly z teoretických znalostí poznávání ryb, rostlin, živočichů a z praktických dovedností. Díky těmto zkušenostem mohou vyrazit k vodě a jsou schopny samostatně bez pomoci instruktorů rybařit. V průběhu roku se žáci účastnili i několika závodů jak v lovu ryb, tak  v rybolovné technice (zde bych jmenoval např. Příborský pohár, Pohár na Zámeckém rybníku v Porubě,  pohár Svinovských tůní, Pohár Výškovických tůní, rybářské závody pro mládež v Mariánských Horách, městské kolo Zlaté udice a  Havířovský pohár). Některým mladým rybářům z naší MO se podařilo opakovaně vystoupit na stupně vítězů a prokázat, že se v silné konkurenci mladých závodníků dokáží prosadit. Závěrem chci poděkovat i obětavým aktivistům za jejich vstřícný přístup při pořádaných soutěžích.

          Dovolte,  abych na konci této zprávy poděkoval všem členům výborů  v místních skupinách tak i členům výboru MO za jejich obětavou práci v minulém období, kdy se podíleli na naší společné práci a sdělil jim, že si nesmírně vážím jejich obětavosti, nasazení a času, který je často ukrajován na úkor rodiny nebo času stráveném u vody.

Děkuji za pozornost a přeji všem hodně hezkých zážitku strávených u vody.

5.  Zpráva o činnosti dozorčí komise MO ČRS za rok 2016

Předseda DK p. Karel Mrázek zhodnotil činnost této komise za rok 2016 .V průběhu roku 2016 se komise sešla celkem 16 x. Před každým projednáváním, byla porada Dozorčí komise o další činnosti.

     V průběhu roku byly provedeny nehlášené kontroly na sekretariátu MO Ostrava, která byla zaměřena na stav pokladní knihy a finanční hotovosti. Při těchto kontrolách STOP STAV finanční hotovosti, nebyl shledán rozpor mezi konečným stavem dle pokladní knihy a skutečnou hotovostí.

     Tyto kontroly byly provedeny v květnu, září, listopadu 2016 a dne 16.11. 2016 byla provedena kontrola MS Vítkovice.

     Rybářská stráž nám v roce 2016 zaslala celkem k projednání 74 přestupkářů.V roce 2016 bylo rybářskou stráži odebráno rybářům 60 povolenek.Nejvíce povolenek bylo odebráno v místních skupinách :

Ostrava – střed                                                  9 x    

Poruba  4                                                           9 x

Poruba 3                                                            5 x

Polanka nad Odrou                                           4 x

Hrabůvka                                                          5 x

Šenov                                                                5 x

Zábřeh                                                               5 x

Slezská Ostrava                                                 7 x

Povolenky byly převážně odebrány za tyto nejčastější přestupky :

Neproveden zápis do povolenek                        6 x

Zápis smazatelným způsobem                          13 x

Lov na 2-3 udice                                                 7 x

Lov mimo stanovenou dobu                             12 x

Lov ryb v rybím přechodu                                  5 x

Lov bez povolenky                                              7 x

Ponechání si ryby                                                5 x

     Některé plnění přestupků, bylo řešeno mimořádnými brigádami, které byly uloženy na žádost hospodářů a vedení MO.

                                               Počet přestupků, které přecházejí do roku 2017 – 15 x.                                                              

6.  Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2015 a rozpočet na rok 2016

Předseda MO p. Sklenář seznámil delegáty s čerpáním rozpočtu a s komentářem čerpání jednotlivých položek za rok 2016. Delegáti obdrželi tabulku hospodaření za rok 2016.

Dále byl předložen návrh rozpočtu na rok 2017, schváleny výborem MO, který sestavili předseda p. Sklenář, jednatel p. Vaďura,  pokladník p. Suchánek, místopředseda p. Číž za přítomnosti účetní p. Čečotkové.

Navržený rozpočet na rok 2017 byl rozdělen na oblast

rybochovných zařízení

a na ostatní činnost Místní organizace

Navržený rozpočet na rok 2017 byl vypracován jako vyrovnaný a dosahuje v příjmech i výdajích částky 3.600.000,- Kč.

Podrobná zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 je k dispozici na MO ČRS Ostrava.

7.  Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise p. Mgr. Bogdan uvedl, že na konferenci bylo delegováno 58 členů MS a na základě vyhodnocení prezenčních listin je přítomno 53 delegátů s hlasem rozhodujícím, což je 91,3 % a tedy konference je USNÁŠENÍ SCHOPNA.

8.  Diskuse

 

Příspěvek č. 1

MS Šenov p. Dudek – hovořil o zarybnění revíru Odona Urbance. Uvedl, že na vodu je velký tlak ze strany rybářů z Havířova. Nájezdy jsou na podzim a na jaře tak velké, že brzy dojde k vychytání zarybněné osádky. V létě se na revíru pořádají dětské závody Zlaté udice, ale úlovky jsou slabé. Navrhuje vysazovat kapra do revíru 2 x a to na podzim a na jaře. Dále uvedl, že revír Lučina se málo zarybňuje, vysazuje se zde jen PD, ale chybí dravci. Navrhuje vysazovat štiku, candáta, kapra a ne pstruha.

- dále se musí citlivě přistupovat ke kvótám brigádnických hodin na jednotlivých revírech. Na všech MS by se mělo více žít společenským životem.

Příspěvek č. 2

MS Mariánské Hory – p. Malač – hovořil o problematice dojezdu rybářů na jednotlivé lovné revíry, zejména Vrbici, kde jsou sama zákazy vjezdu a rybáři se nemají jak k vodě dostat.

Příspěvek č. 3

MS Mariánském Hory – p. Badyda – navrhuje zarybňovat Odru 2, jestli je to možné, tak zejména kaprem.

Příspěvek č. 4

MS Šenov – p.Kolář  nesouhlasí s hodnocením dobrovolné rybářské stráže, tak jak byla provedena vedoucím RS p. Nitkou. Uvedl, že jejich RS vykazuje kontroly v jiném množství, než je uvedeno v hodnocení.

Odpověď na příspěvek č. 4

Vedoucí RS p. Nitka – kontroly jednotlivých členů RS jsou uvedeny přesně podle odevzdaných úlovkových lístků, kde si RS kontroly zaznamenává. Pokud na skupině uvádí jiné počty tak si člen RS vymýšlí.

Příspěvek č. 5

Hospodář MO – p. Gamba – HO MO zaslal na ÚS Ostrava připomínky k omezené docházce na revíry, k mírám ryb atd. Nikdo jim však nedal vědět, jak připomínky dopadly a jak se o nich na HO ÚS jednalo.

Příspěvek č. 6

MS Poruba 1 – p. Kratochvíl – kritizoval hájení po vysazení ryb do revíru, někde je hájení týden, jinde 14 dnů.Dravci jsou hájení s kaprem, což rybáři kritizuji. Hájení po vysazení je zbytečné a proto navrhuje toto úplně zrušit. Ubylo by nájezdu na malé revíry. Při vysazování sadit i menší ryby, hlavně kapry, tímto by se docílilo toho, že by se od vody všechno neodneslo a ve vodě by nějaká ryba zůstala. Jeden rok by se mohla sadit menší ryba a druhý rok zase větší mírová. Jedná se hlavně o menší revíry.

Příspěvek č. 7

Jednatel VÚS ČRS Ostrava – ing. Jaroň provedl hodnocení činnosti MO Ostrava, kdy uvedl, že organizace funguje dobře a nejsou problémy.ÚS Ostrava obhospodařuje celkem 5 000 hektarů vodní plochy a to je stav v roce 2016.Na územní povolenky bylo v roce 2016 uloveno celkem 375 000 kg ryb nejvíce kapra.Celkem bylo 862 000 docházek k vodě.

Odpověděl na některé předchozí příspěvky. V roce 2016 byla z Ministerstva zemědělství zaslána částka 2 milióny korun jako kompenzace za činnost kormorána a vydry.

V roce 2016 bylo do naších revíru vysazeno ryb za 4 milióny nad zarybňovací plán. Na členské schůze MO v rámci ÚS chodí málo členů, jako by rybáři neměli zájem podílet se na činnosti organizace. Pochvala patří MS Šenov, která se o své členy vzorně stará a pořádá pro ně kulturní akce.

K revíru O. Urbance – u prověrek je vždy dotaz jak vysazovat ryby do revíru, zdali 1 x nebo 2 x do roka. Tolstolobik se do vody vysazovat nebude.

Problematika štěrkovny Vrbice – dojezd k vodě je kritizován všemi rybáři, kteří zde docházejí. Po dohodě se připravuje schůzka s ÚMO Bohumín, kde se bude problematika zákazu vjezdu řešit. Bohumín má s Vrbici velké plány, do budoucna, by zde měly být plovoucí restaurace, mola, přístav a trasa pro vodní lyžování atd.

O zarybňovacím plánu na revír Odra 2 se bude muset vést diskuse.

Rybářská stráž – docházka vychází z evidence MO. Evidence celého ÚS Ostrava bude zaslána elektronicky na MO, až bude k dispozici. Poté se s tímto seznámí i jednotlivé MS.

K připomínce HO MO – požadavky byly postoupeny HO ÚS. Dotaz p. Gamby bude tlumočen p. Konvičkovi. K omezené docházce  - je snaha se vrátit zpět na původní stav. Počet revírů s omezenou docházkou začal neúměrně narůstat. Omezeným docházkám byl vyhlášen STOP.

K hájení Ostravice 1 a Lučiny – hájení bylo zrušeno a tím vyhověno stížnostem ze strany rybářů, je lepší, když ryby od vody odnesou rybáři, než je vybijí kormorání a vydry.

Rybáři MO Ostrava v loňském roce ulovili celkem 53 500 kg ryb, dle úlovkových lístků. Na závěr jednatel ÚS ing. Jaroň poděkoval všem za práci odvedenou pro ČRS.

Příspěvek č. 8

Předseda MO Ostrava p. Sklenář odpověděl na některé diskusní příspěvky delegátu konference . Zarybněním revíru O. Urbance  se bude zabývat HO MO. Vyčlení se peníze na dorybnění revíru. Nyní je problém rybu sehnat a to zejména kapra a pstruha. Něco se podařilo, ale ještě je snaha HO sehnat více ryb na dorybnění , zejména na revíry, kde se budou pořádat rybářské závody dospělých a dětí a Zlaté udice.

Na revír O. Urbance se candát vysazovat nebude, protože vzhledem k hloubce nádrže, by candát léto nepřežil. Pstruh se do léta vychytá a tak není nebezpečí, že v letě uhyne nedostatkem kyslíku. Štika se bude vysazovat do všech revíru.

Problematika brigád na revírech – budou se zpracovávat limity na údržbu revíru a chat. Brigády MO se rovnají částce 1 milion 700 tisíc korun. Nyní se odpracují brigády za částku 700 000 Kč. Stačily by brigády za 500 000 Kč a na činnost organizace by tedy zbylo 1 milión 200 tisíc korun, zejména na zakoupení ryb a potřebného materiálu. Pro všechny není na revírech práce. Na odborné práce se stejně musí povolat firma, která se musí zaplatit. Limity budou ještě projednány s výbory MS. K činnosti na rybářských chatách – nic se nezakazuje. Ve statutu hospodaření je jasně uvedeno, že pokud se bude provádět hostinská činnost, musí být zaštítěna živnostenským listem.

K RS – vyřazení některých členů RS, kteří si neplní povinnosti člena RS. Vede se přesná evidence docházek, kterou vede vedoucí RS p. Nitka. Z této vyplývá, že někteří členové RS nemají za poslední 2 roky, ani jednu kontrolu. Proto byl podán návrh na vyřazení takového člena z řad RS. Až bude k dispozici evidence činnosti RS v rámci ÚS bude táto zaslána na všechny MS a tedy i na MS Šenov.

K otázce hájení po vysazení ryby a vysazování ryb 1 x nebo 2 x za rok se bude jednat.

Příspěvek č. 9

Jednatel ÚS – ing. Jaroň ještě k vysazování kapra. Uvedl, že většina MO v rámci kraje požaduje vysazovat většího kapra s lovnou mírou. Pokud bude zájem vysazovat menší rybu, není problém.

Jelikož se do diskuse již nikdo nepřihlásil, řídící konference  p. Vaďura diskusi ukončil a poděkoval všem diskutujícím.

Po projednání všech bodů programu, diskuse a všech příspěvků bylo hlasováním přijato níže uvedené usnesení

  U  S  N  E  S  E  N  Í

I.  Bere na vědomí

     1. Zprávu o činnosti MO Ostrava za rok 2016

     2. Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2016

     3. Zprávu dozorčí komise

     4. Diskusní příspěvky

     5. Zprávu mandátové komise

II.  Schvaluje

  1. Složení mandátové komise: p.Mgr. Bogdan, p. Kubala, p. Wolski
  2. Složení návrhové komise: p. Večeřa, p. Číž, p. Kratochvíl
  3. Účetní uzávěrku MO ČRS Ostrava za rok 2016
  4. Rozpočet MO ČRS Ostrava na rok 2017
  5. Předsedu MO p. Sklenáře jako delegáta na konferenci ÚS ČRS Ostrava
  6. Člena dozorčí komise MO p. HICE Františka
  7. Změny ve Statutu hospodaření MO schváleného konferenci MO dne 28.3.2015
  8. Vytvoření investičního fondu za účelem vytvoření finanční rezervy pro další období.

  III. UKLÁDÁ

      1. Výboru MO nadále plnit usnesení konference, vyhodnotit a zabývat se

          diskusními příspěvky členů MO a seznámit s tím členskou základnu.

Usnesení, bylo schváleno všemi delegáty, tedy 100% hlasů.

Zapsal: jednatel MO Richard Vaďura

Ověřil: předseda MO Václav Sklenář

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani