Zápis výboru MO ČRS Ostrava 05/2017

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

 

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z á  p  i  s    č.  5/ 2 0 1 7

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava a zástupců místních skupin konaného

     dne 21. 3. 2017 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

č.j.            / 2017

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle presenční listiny

 

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Vaďura Richard. Přivítal všechny přítomné zástupce MS a seznámil je s programem schůze.

Finanční uzávěrka roku 2016

 

Předseda MO p. Sklenář seznámil přítomné s plněním rozpočtu za rok 2016. Podrobnější zpráva o plnění rozpočtu za rok 2016 bude přednesena na konferenci MO.

Rozpočet na rok 2017

 

Předseda MO p. Sklenář seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017. Vysvětlil jednotlivé položky rozpočtu a uvedl, že rozpočet na rok 2017 bude vyrovnaný. Podrobněji přednese zprávu na konferenci MO. Finanční uzávěrka za rok 2016 a rozpočet na rok 2017, bude součástí usnesení z konference.

Příprava konference MO

 

Jednatel p. Vaďura uvedl, že materiály na konferenci MO, která se koná 1.4.2017 jsou připraveny.

 

 

 

Organizační

- předseda MO p. Sklenář seznámil přítomné zástupce MS a výbor MO s návrhem vedoucího RS MO Ostrava p. Nitky na zrušení některých neaktivních členů DRS. Dále vysvětlil úpravu Statutu hospodaření MO, kde jsou navrženy některé změny a upřesnění dle platné legislativy. Ze strany přítomných zástupců z MS nebyla vznesena žádná námitka.

  Předseda MO seznámil přítomné s výsledkem neformální schůzky s šesti předsedy MS a členy výboru MO. Předmětem tohoto setkání byla diskuse ve věci změny systému odpracování brigád.

Tito zúčastnění předsedové představovali všechny varianty hospodaření MS na lovných  revírech, RZ, odchov. potocích a budovách na revírech. Ze strany výboru MO bylo navrženo, že každý člen, který je povinen mít splněnu pracovní účast před výdejem povolenky, by tuto nejdříve zaplatil a následně, po odpracování hodinového limitu, by tuto částku dostal vrácenu v plné výši. Proběhla rozsáhlá diskuze, kdy každý z přítomných se vyjádřil k danému návrhu. Výsledkem byla skutečnost, že  tento návrh přítomní zamítli (5 proti, 1 pro). Všichni ale vyslovili souhlas se zpracováním tzv. limitu na revír – který by vymezil maximální počet odpracovaných hodin pro údržbu v daném roce. S tímto závěrem ze schůzky se bude ve výboru MO dále pracovat.

            Dále předseda seznámil přítomné s výsledkem sumarizace povolenek za r. 2016 odevzdané našimi členy MO. Z celkového počtu prodaných povolenek se k sumarizaci nedostalo bezmála 300 ks povolenek. Při průměrném úlovku 10,5 kg všech druhů ryb na všechny druhy povolenek to představuje asi 3 000 kg ryb, které se neobjevily v úlovcích našich členů.


           

DISKUSE

 

- p. Suchánek uvedl, že chovný pstruhový potok OHROZIMA je připraven k odlovu.

- p. Václavík – na revíru Odona Urbance se budou pořádat rybářské závody a to

29.4.2017 – dospělí

30.4.2017 – děti a mládež

Z tohoto důvodu žádá na uvedené dny hájení revíru.

- p. Němec uvedl, že se několikanásobně zvýšil prodej celosvazových povolenek.

-p. Gamba oznámil, že v minulém týdnu byla do revíru vysazena štika. Ještě se bude dosazovat kapr.

- p. Kubala – chovný pstruhový potok PLESENKA, byl sloven. Je vyčištěný a připravený na výsadbu plůdku PO.

Informace

 

Připomínám termín konference MO ČRS Ostrava:  1.4.2017 v 09,00 hod.

 

Po projednání všech bodů programu jednatel MO p. Vaďura schůzi ukončil.

Zapsal : jednatel MO   Vaďura Richard

Ověřil : předseda MO   Sklenář Václav

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

DANTER

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani