Zápis výboru MO ČRS Ostrava 04/2017

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

m í s t n í   o r g a n i z a c e   O s t r a v a

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z  á  p  i  s   č. 4  /  2 0 1 7

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava konaného

     dne 7. 3. 2017 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

 

 

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle presenční listiny.

 

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Richard Vaďura, který přivítal všechny přítomné.

Plán výlovu rybochovných zařízení a odchovných potoků

 

- RZ Pustkovec, po provedení prací na přítokovém objektu a v lovišti začne napouštění od 11. března.

- RZ Polanka, od 13 března bude provedena oprava hrází ze strany plotu. Následně dojde k napouštění nádrží.

Plán odlovů odchovných pstruh. potoků: dne 11. 3. Hrabyňka, 12. 3. Plesenka, odlov Ohrozimy bude upřesněn.

Příprava konference MO

 

- jednatel p. Vaďura seznámil přítomné s přípravami na konferenci MO. Do mandátové komise, byli za výbor navrženi p. Mgr. BOGDAN a p. KUBALA. Do návrhové komise, byli navrženi p. VEČEŘA a p. ČÍŽ. Obě komise doplní na konferenci navrženi kandidáti z pléna. Občerstvení zajistí p. ČÍŽ. Konferenci bude řídit a veškeré písemné materiály zpracuje jednatel p. Vaďura. Pozvánka na konferenci MO pro zástupce VÚS ČRS Ostrava, byla zaslána. Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017, předloží paní ČEČOTKOVÁ. Ostatní zprávy o činnosti přednesou jednotliví funkcionáři MO.

 

 

Organizační záležitosti

 

- předseda MO p. Sklenář seznámil přítomné o průběhu členské schůze v MS Mar. Hory.

Mj. uvedl, že členská schůze schválila výběr částky tzv.“ příspěvek člena“ hrazený při prodeji členské známky ve výši 30 korun od členů MS v kateg. dospělý s platností od r. 2018. Tato částka bude použita na finanční zajištění dětí v kroužku MS.

- předseda MO p. Sklenář seznámil výbor s navrhovaným rozpočtem MO na letošní rok. Rozpočet zpracovali předseda p. Sklenář, účetní  p. Čečotková, jednatel p. Vaďura, pokladník p. Suchánek a čistotář p. Kubala. S rozpočtem budou seznámeni zástupci MS na schůzi výboru MO s předsedy MS dne 21. 3.

Dále předseda dal výboru k úvaze návrh, abychom od ÚMOb Poruba, respektive Magistrátu města Ostravy zakoupili pozemek v areálu MO, který nemáme ve vlastnictví. Jednáním o koupi byl výborem pověřen předseda MO p. Sklenář.

- hospodář p. Gamba informoval o jarním vysazování do MP revírů.

- předseda p. Sklenář uvedl, že bude nutno upravit Statut hospodaření MO, protože došlo k několika změnám a tyto nejsou ve statutu promítnuty. Statut hospodaření upraví společně s jednatelem p. Vaďurou a nechají změny schválit konferencí MO.

- žádost vedoucího RS p. Nitky o zakoupení akumulátoru pro elektrokolo. V žádosti uvedl, že bezúplatně poskytne pro potřeby výkonu RS své elektrokolo. Jedná se prostředek, kterým zajišťuje ostrahu ryb. revírů. Člen RS, který s ním objíždí revíry jen na obyčejném kole je vystaven větší fyzické námaze.  Z toho důvodu chce poskytnout své starší elektrokolo pro výkon RS při společných kontrolách. Výbor oceňuje jeho návrh poskytnutí elektrokola pro větší mobilitu druhého člena RS, protože za stejný kontrolní čas  provede větší počet kontrol lovících tak i více ryb. revírů. Cena akumulátoru cca do 10 000,-Kč.

Výbor souhlasí.

Korespondence

 

- zápis č. 2/2017 VÚS Ostrava

- zápis z výboru MS Poruba 4. Byla provedena kontrola stavu pstruhových odchovných potoků a to Ohrozima a  Mešnice, Bylo zjištěno, že jsou poškozené kamenné splávky, v korytě se nacházejí větve a celkem je zde velký nepořádek. Blíže se k tomuto vyjádřil na výboru předseda MS p. Suchánek. Žádá výbor o zakoupení 2 ks pákových nůžek k likvidaci haluzí. Výbor souhlasí.

 

- zápis z výboru MS Ostrava střed. Došlo k opotřebení motorových pil a křovinořezu  při brigádách. Žádost o částku 5 000,-Kč na obnovu a opravy nářadí. Výbor souhlasí.

 

- fa MAKOS – oznámení o zahájení prací na stavbě Sil.I/11 – Rudná – most. Zahájení je plánované na 20.3.2017.

- pozvánka na Fórum Porubské desatero 2017, které se uskuteční 14.3.2017 od 17,00 hod. v sále Domova Slunečnice v O-Porubě.

- převodky členů do MO Ostrava:

PAVELKA Ludvík        r. 1951    z MO Plzeň 1 do MS Sl. Ostrava

Ing. MAREŠ Miroslav   r. 1961    z MO Karlovy Vary do MS Poruba 4

Výbor souhlasí.

- zápis z výboru MS O-Hrabůvka – žádost o schválení nákupu ochranného štítu pro práci s motorovou pilou.

- Metrostav – oznámení o zahájení prací na stavbě Ostravice, jez Vítkovice km 8,760, oprava stavební části.

DISKUSE

- p. Kučera vedoucí LRU – poslední víkend v dubnu letošního roku se koná na revíru Brušperk závody II. Ligy LRU.

- p. Bednář – hospodář MO seznámil výbor, že v rámci inventarizace a vyřazení poškozeného materiálu budou na MO vyřazeny 3 plechové bedny na převoz kaprů, které jsou děravé a stářím již poškozené

 

Informace pro MS

 

 Školení nových členů – 18. 3. 2017 v 8,30 hod. v areálu MO ČRS ul. Záhumenní.

Po vyčerpání programu výborové schůze, poděkoval jednatel p. Vaďura všem za účast a výborovou schůzi ukončil.

Zapsal :  Vaďura Richard -  jednatel MO ČRS

Ověřil :   Sklenář Václav -  předseda MO ČRS

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

DANTER

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani