Zápis výboru MO ČRS Ostrava 03/2017

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

m í s t n í   o r g a n i z a c e   O s t r a v a

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z  á  p  i  s   č. 3  /  2 0 1 7

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava konaného

     dne 9. 2. 2017 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

 

 

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle presenční listiny.

 

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

Č . j.         / 2017    __________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Richard Vaďura, který přivítal všechny přítomné.

Vyhodnocení přehledu o úlovcích

 

Tento bod programu, nebyl projednáván z důvodu, že dosud není přehled zpracován. Bude projednáno na další výborové schůzi.

 

Vyhodnocení inventur

Tento bod byl přesunut z výborové schůze 10.1. kdy pro nemoc Mgr. Bogdana nebyl dosud projednán. Investiční referent Mgr. Bogdan uvedl, že inventury proběhly ve všech MS a hlášení, byla řádně zaslána na MO. Uvedl, že v roce 2016 byla do materiálu pro potřeby MS a MO investována částka 330.000,-Kč. Tato peněžní částka, byla využitá hospodárně k údržbě majetku MO. MS rovněž provedly vyřazení spotřebního materiálu, který již byl opotřebován.

Organizační záležitosti

Výbor MO Ostrava žádá o uvolnění p. Jaroslava Filgase z funkce ve výboru ÚS ke dni 7. 2. 2017. Důvodem je žádost výše jmenovaného o uvolnění z osobních důvodů. Jedná se o všechny funkce, které zastával v MO Ostrava a VÚS. Na uvolněné  místo ve výboru ÚS nebude  MO Ostrava do konce funkčního období navrhovat svého člena.

- do funkce místopředsedy MO Ostrava byl navržen a schválen p. Rostislav Číž

- předseda MO p. Sklenář navrhl výboru MO provedení změny v dosavadním systému pracovního ročního příspěvku člena (brigády). Současná praxe v odpracovávání brigád je neefektivní. Zasazuje se pro to, aby všichni členové MO v kategorii „povinni“ svou brigádu  uhradili. Následně po odpracování stanoveného počtu hodin se těmto členům finanční úhrada zpětně proplatí. Další změnou v dosavadní praxi, by bylo zpracování tzv. „limitů“ tj. stanovit počet brigádnických hodin pro běžnou údržbu  na svěřené revíry a nemovitosti v MS.

K tomuto  tématu bude zpracován podrobný materiál. Všichni předsedové MS budou pozváni na pracovní aktiv, který je naplánován na 21.března 2017.

- p. Petr Kubala uvedl, že pomůže ve funkci hospodáře p. Gambovi  při činnosti na RZ.

- výbor MO Ostrava upozorňuje MS, že nejsou oprávněny provádět převody členů z jiných MO. Převody schvaluje vždy výbor MO, po prověření jestli nemají v mateřských organizacích vydaná kárná opatření.

- výbor  projednal a schválil převodky členů :

VEVERKA          Milan          r. 1964            z MO Opava     do MO Ostrava – MS Poruba 4

HEČKO                Aleš           r.  1974           z MO Opava     do  MO Ostrava – MS Poruba 4  

Korespondence

- VÚS  Ostrava – seznam vodáckých akcí na řekách v letošním roce.

- zápis výboru MS Poruba 4 – jednatel MS p. Rigel ze zdravotních důvodu končí ve funkci.

- muškařský klub LRU – žádost o dotaci 8.000,Kč na činnost v roce 2017 – o dotacích se rozhodne při sestavování rozpočtu MO na letošní rok.

- vedoucí RS p. Nitka – tabulka činnosti členů RS MO ČRS Ostrava.

- zápis členské schůze MS Šenov – schůze se zúčastnil předseda p. Sklenář, který o průběhu informoval výbor MO.

- VÚS ČRS – Seznam schválených vyznamenání pro navržené členy MO.

- zápis výboru MS Poruba 1 – žádost o zapůjčení rybářské chaty na den 29.4.2017 pro RSK Svinov – žádost  nutno doplnit o důvod, záměr akce.

- VÚS ČRS Ostrava – zápis č. 1 – uložené úkoly pro MO, budou splněny.

-  zápis výboru MS Ostrava – střed: zakoupeny řetězy do motorových pil a oleje, dle schválení MO.

- spolek rybáři a přátelé koridoru Markvartovice – oznámení o záměru stavebních prací.

- VÚS ČRS Ostrava – pozvánka na aktiv mládeže dne 25.2.2017

Informace pro MS

 

Výbor MO vyzývá předsedy MS, aby na společný pracovní aktiv dne 21. 3.2017 přinesli všechna razítka MS k zaevidování.  NUTNÉ.

Po projednání všech bodů programu, poděkoval jednatel p. Vaďura přítomným za účast a výborovou schůzi MO ČRS Ostrava ukončil.

Zapsal  - Vaďura Richard , jednatel MO

Ověřil  -  Sklenář Václav  , předseda MO

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

DANTER

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani