Zápis výboru MO ČRS Ostrava 02/2017

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

 

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z á  p  i  s    č.  2/ 2 0 1 7

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava a zástupců místních skupin konaného

     dne 24. 1. 2017 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

č.j.            / 2017

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle presenční listiny

 

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Richard Vaďura. Přivítal všechny přítomné zástupce MS a popřál jim hodně úspěchu v roce 2017.

Informace o stavu na komorách

 

Hospodář VN p. Filgas seznámil přítomné se stavem na komorách. RZ Pustkovec a Polanka je vypuštěno. RZ jsou zazimované.

Organizační

1)            Předseda MO p. Sklenář seznámil zástupce MS o zpracování dokumentu, ve kterém jsou   vyjmenována rizika při organizování brigád s dodržováním zásad bezpečnosti při práci
(viz. příloha zápisu). Součástí tohoto dokumentu je i přiložený tiskopis pro seznam zúčastněných členů na brigádě. Zde bude každý pracující člen stvrzovat svým podpisem, že byl před zahájením prací seznámen vedoucím pracovní skupiny ( hospodář, brigádní referent MS) s riziky při práci a zásadami bezpečné práce. Tento list, který bude odevzdávat předseda MS na poslední schůzi výboru MO bude zároveň sloužit jako tzv. výpis z brigádní knihy, protože některé MS měly v minulé roce problémy s odevzdáním kopie listů z brigádní knihy. (viz. Statut hospodaření MO, směrnice č. 1, bod 2., text:
- evidenci odpracovaných hodin jednotlivých členů vede pověřený člen výboru MS v knize brigád s číslovanými listy, kterou předkládá do 10. prosince běžného roku sekretariátu MO ke kontrole. Součástí knihy evidence pracovní účasti je aktualizovaný seznam členů osvobozených od pracovní účasti a přiložené tiskopisy „Potvrzení o splnění brigádnické povinnosti“ od členů, kteří odpracovali brigádu v jiné MS popř. odboru aj). Sekretariát MO zajistí dodání výše zmiňovaných dokumentů do MS.

2) -   upozornil zástupce MS Hrabůvka a Poruba 1, které obhospodařují revíry na vodním toku Rezavka vč. revíru Bečkárna. Tyto se nacházejí v soustavě chráněných území Natura 2000. Jde hlavně o zákaz svévolného kácení stromů rostoucích v blízkosti vodní plochy. Pokud je potřeba zkácet strom, který je svým stavem nebezpečný pro lovící a kolemjdoucí turisty, nebo svým zřícením bude tvořit překážku ve vodním toku, vždy je třeba před zkácením uvědomit výbor MO a hlavně pořídit foto předmětného stromu.

3) předseda MO citoval p. Tomáše Nitku, že při zpracování sumarizace asi u 200 ks povolenek nebyla vyplněna zadní strana.

4)  p. Jaroslav Filgas hospodář VN a místopředseda  písemně požádal o uvolnění z funkcí ve výboru  MO Ostrava a to ke dni 23.1.2017. Výbor žádosti vyhovuje.


5) násada plůdku pstruha potočního v počtu 60 000 ks byla objednána a potvrzena u dodavatele násad fa Martin Nieslanik. Termín dodání – počátek března. 

Informace:

 

Dne 11. 2. 2017 v 9:00 hod. proběhne periodické školení obsluh motorových pil a křovinořezů v sále areálu MO. Zástupci MS zajistí účast držitelů osvědčení a nahlásí na sekretariát počet zúčastněných z jednotlivých MS. Průkazy sebou!!!

 

Dne 18. 2. 2017 v 8:30 hod. v  sále MO Ostrava školení nových členů ČRS.

Výbor MO dále schválil převod členů z jiných MO do naší MO Ostrava:

KALOČ         Jan        r. 1978 z MO Frýdlant nad Ostravici do MS Poruba 4

HOŘÍNEK     Jaromír r. 1940 z MO Krnov do MS Poruba 4

ŠOPÍK           Jaromír            z MO Havířov do MS Slezská Ostrava

MIČAN         Tomáš   r. 1983  z MO Stará Ves nad Ondřejnici do MS Zábřeh

Dále výbor MO schválil návrh na vyznamenání člena MS Polanka:

HOLÝ  Tomáš – odznak ČRS III. stupně – bronzový

Po projednání všech bodů programu jednatel p. Vaďura poděkoval zástupcům MS za účast a jednání ukončil.

zapsal: Vaďura Richard, jednatel MO

ověřil:  Sklenář Václav, předseda MO

přílohy:   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v MO Ostrava

Základní požadavky bezpečné práce při brigád. činnosti

Presenční listiny

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

DANTER

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani