Zápis výboru MO ČRS Ostrava 01/2017

 

Č e s k ý    r y b á ř s k ý   s v a z  z.s.

m í s t n í   o r g a n i z a c e   O s t r a v a

   Záhumenní 2144, 708 00 Ostrava – Poruba

  mob.:734656403, email: crs.moova@seznam.cz

   Z  á  p  i  s   č. 1  /  2 0 1 7

 

        ze zasedání výboru ČRS MO Ostrava konaného

     dne 10. 1. 2017 v zasedací místnosti rybářského areálu v sídle MO Ostrava

  

 

 

Všem:        ČRS VÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                   členům výboru MO Ostrava

                   předsedovi DK MO Ostrava                

                   předsedům odborů  OM, LRU, RT MO Ostrava

                   předsedům místních skupin MO Ostrava

          

Účast:       dle presenční listiny.

 

Program:  dle celoročního plánu výboru MO Ostrava

__________________________________________________________________________________________

Výborovou schůzi zahájil a řídil jednatel MO p. Richard Vaďura, který přivítal všechny přítomné a popřál členům výboru hodně úspěchu v roce 2017.

Vyhodnocení inventur

 

Pro nemoc investičního referenta p. Mgr. Bogdana, se tento bod přesouvá na další jednání výboru MO.

 

Organizační záležitosti

 

Výbor projednal a schválil mzdy zaměstnanců a odměny funkcionářů MO, MS a odborů, které zůstanou na stejné úrovni jako v roce 2016.

 - předseda MO p. Sklenář informoval výbor o plnění rozpočtu za r. 2016. V kapitole „přijaté příspěvky“ jako hlavní zdroj příjmu MO byl potvrzen odhad při zpracování rozpočtu na r. 2016.

- údaje o stavu členské základny s porovnáním v r. 2015:

                        r. 2015                                    r. 2016                        rozdíl

dospělí            6123                                       6039                           - 84 čl.

mládež              110                                           87                           - 23 čl.

děti                   410                                         460                           +50 čl.

prodej povolenek -  dospělí:

                        r. 2015                                    r. 2016                        rozdíl

územní (ks)     4458                                       4330                           - 128 ks

celosvaz.           139                                         151                           + 12 ks

Dále upozorňuje výdejce povolenek, aby důsledně postupovali v případě kdy člen, který je povinný mít splněnu pracovní účast (brigádu) a platí jen členský příspěvek - musí mít zapsáno v  členské legitimaci - r. 2017 bez povolenky

 

Výbor pověřil předsedu MO zahájit jednání s Lesy ČR o možnosti odkupu pozemku v k.ú. Radvanice parc. č. 987/2, který tvoří vodní plochu revíru č. 471 109 Bučina (spodní nádrž).

Předseda seznámil výbor o nutnosti opravy nádrže pravého břehu na vodním toku Mlýnka.

Stav břehu je vlivem zvýšených průtoků značně zeslaben a hrozí protržení toku do RZ Polanka. Následně je potřeba opravit i napusť do RZ, kterým voda  protéká mimo vlastní zařízení. Termín ukončení prací – konec března 2017.

Dále předseda informoval o nutnosti zpracování dokumentace „povolení k nakládání s vodami“pro vodní nádrže Odona Urbance a RZ Polanka. Byly osloveny čtyři osoby, které se touto činností zabývají s žádostí o zpracování cenové nabídky.

    Korespondence

- ÚMOb Poruba –žádost o zapůjčení vodní plochy Zámeckého rybníka den 3.6. 2017 za účelem pořádání závodu modelů lodí a zapůjčení plechové loďky s vesly.  Z těchto důvodu žádá o uzavření vodní plochy pro rybolov  v uvedený den. Výbor souhlasí.

- VÚS Ostrava – seznam plánovaných akcí Povodí Odry na rok 2017.

- Zpráva o činnosti odboru LRU v roce 2016

- Zápis z výboru MS Vítkovice – zahájení sekání otvoru do ledu. Stav hladiny na dobré úrovni, úhyn nezaznamenán.

-  Zápis z výboru MS Poruba 1 – žádost o nákup 300 kg vápna na vyvápnění revíru Bečkárna a Dolní Rezavka – výbor  souhlasí. Nákup dohodnout s p. Bednářem. Zapůjčení vozidla na  den 21.1.2017 – výbor souhlasí.

 

Převodky členů z jiných MO do naší MO Ostrava:

JUHAŇÁK Petr 31.8.1961 z MO Havířov do MS Poruba 4

KOTÁSEK František z MO Frýdek Místek do MS Zábřeh 1

STRNADEL Lubomír 6.8.1959 z MO Havířov do MS Šenov

CIFKA Rostislav 18.6.1971 z MO Havířov do MS Sl. Ostrava

S převody výbor MO souhlasí.

Zápis z výboru MS Sl. Ostrava – dotazy na K70 a revír s omezenou docházkou, budou zodpovězeny na společné schůzi s předsedy MS. Oznámení o výskytu vydry říční na revíru.

 Informace

Hospodář p. Gamba upozorňuje všechny MS, aby na revírech prosekávali otvory do ledu.

V letošním roce jsou z brigádnické povinnosti zproštění členové narozeni v r. 1951.

    

    Diskuse

 

- hospodář MO p.Gamba – uvedl, že je nutno umístit na revíry cedule „ Vstup na led na    vlastní nebezpečí“. Cedule zájemcům vydá p. Bednář.

Dále upozorňuje hospodáře na revírech , aby dbali na bezpečnost při sekání ledu.

Kontrolou stavu cedulí s označením revíru a zákazu vstupu na led byl pověřen p. Nitka.

Po projednání všech bodů programu poděkoval jednatel p. Vaďura přítomným za účast a   schůzi ukončil.

     Zapsal: Richard Vaďura  -  jednatel MO

     Ověřil:  Václav Sklenář  -   předseda MO

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

DANTER

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani