Zápis č.6 z konference MO ČRS Ostrava ze dne 2.4.2016

Č e s k ý  r y b á ř s k ý  s v a z  z.s.

místní organizace Ostrava

Záhumenní 2144, Ostrava – Poruba

                                                       mob.: 734656403, e-mail: crs.moova@seznam.cz

Z Á P I S   č. 6 / 2 0 1 6

Z  J E D N Á N Í   K O N F E R E N C E  Č R S  M O  O S T R A V A

Z E   D N E   2. 4. 2 0 1 6

konané v sídle MO Ostrava v 9,00 hod.

Všem:     ČRS ÚS pro Severní Moravu a Slezsko

                členům  DK MO Ostrava

                funkcionářům MO Ostrava, vedoucím odborů

                a místním skupinám MO Ostrava

1.  Zahájení

Konferenci ČRS MO Ostrava zahájil jednatel p. Richard Vaďura, který přivítal přítomné delegáty, předsedu DK a hosta p. ing. Jaroně, jednatele ÚS ČRS pro Severní Moravu a Slezsko. Přítomní byli seznámení s programem konference, ke kterému nebyly připomínky.

2. Kontrola usnesení z minulé konference

Jednatel p. Richard Vaďura provedl kontrolu usnesení z minulé konference, kdy konstatoval, že úkoly přijaté konferenci v roce 2015, byly beze zbytku splněny.

3.  Volba komisí

Do mandátové komise byli zvoleni – p. Filgas, p. Kubala a p. Nikl

Do návrhové komise byli zvoleni  - p. Večeřa, p. Bednář a p. Dresler

4.  Zpráva o činnosti MO ČRS Ostrava za uplynulý rok

Předseda MO ČRS Ostrava pan Václav Sklenář, vystoupil se zprávou, ve které zhodnotil uplynulý rok 2015.

Konstatoval, že naše MO měla ke dni 31. 12. 2015 celkem 6 643 řádných členů. Z toho 6 123 dospělých, včetně 275 žen, 410 dětí a 110 členů mládeže. V porovnání s rokem 2014 je to o 76 členů více. Pro ochranu a kontrolu revírů měla naše MO v roce 2015 – 38 členů dobrovolné ryb. stráže z toho 17 členů s rozšířenou působnosti. Bylo provedeno celkem 4410 kontrol u členů MO Ostrava a bylo zjištěno 356 přestupků, které byly vyřešeny na místě domluvou. Dále bylo zjištěno 127 přestupků u kterých byla zadržena povolenka k lovu a 51 případů pytláctví, které řešil příslušný správní orgán.

Hospodářská činnost.

Zarybňovací plán pro revíry MO byl ze strany ÚS z hlediska hodnoty splněn v plné výši. Problém byl jako v minulém období s dodáním nedostatkových druhů ryb.

Hospodaření na svěřených lovných revírech.

Provádělo se jako každoročně na dobré úrovni, stav revírů vlivem klimatických podmínek v loňském roce se projevil v nebezpečném snížení hladin vlivem slabých přítoků. Nejvýrazněji se tato skutečnost projevila na revíru Bečkárna, kde následně došlo k vyhlášení zákazu rybolovu po dobu, než se hladina v tůních opět zvedla. Zde je na místě vyzvednout obětavost MS Poruba 1 v odpovědném přístupu ke vzniklé situaci. Opět i v roce 2015 jsme měli na revírech problémy s přestárlými stromy, které ohrožovaly bezpečnost jak lovících, tak i kolemjdoucích osob. K odstranění těchto stromů jsme požádali odbornou firmu.

Dále pokračovaly práce na zpevnění hrází jak na revírech, tak i RZ v Polance.

Ještě je nutno se zmínit o havárii na rev. 471118 Porubka 1, kde došlo k úniku odpadních vod do vodního toku z levostranného přítoku v úseku pod koupalištěm. Viníkem byla společnost RENATEX a.s. celková škoda 15 366 Kč, byla viníkem uhrazena.

 

Výroba násad.

Vzhledem k charakteru naších RZ pro odchov násadových ryb do mimo-pstruhových revírů, byl od roku 2014 ukončen odchov kapra s rozhodnutím pokračovat v produkci násad lína a amura ve dvouletém cyklu.Od května 2015 jsme přišli o RZ Hůrka, kde došlo k ukončení bezplatného užívání ze strany vlastníka pozemků ÚMOb. O-Jih. Po této skutečnosti se výměra naších RZ zmenšila na pouhých 0,8 ha vodních ploch.

Další události, která měla negativní vliv na celkové hospodaření úseku VN, byla havárie na RZ Pustkovec v letním období. Následné šetření neprokázalo cizí zavinění a škoda na násadách lína, amura a kapra, byla vyčíslena na 30.000 Kč. Z těchto důvodu nemůžeme zhodnotit, jestli opatření spojené se změnou hospodaření na RZ, vedlo ke snížení ztrátovosti tohoto úseku výroby násad.

V hospodaření na pstruhových odchovných potocích přetrvává stav z minulých let. V návaznosti na změny v charakteru potoků, rybožravých predátorů je výsledek hospodaření velice ztrátový. Při nákladech 50.000 Kč za nákup plůdku a čtvrtročka v roce 2013, se slovila v roce 2015 násada dvouletého pstruha potočního jen v hodnotě 12.000 Kč. V návaznosti na tuto skutečnost, bylo dohodnuto pro rok 2016 vytipovat vhodné úseky potoků pro odchov násad s následným ponížením kupovaných násad pstruha potočního.

Investiční činnost

V oblasti investic, byla největší částka investována do budovy sídla MO. Usnesením výboru, bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci obvodového pláště budovy, provedení rekonstrukce sociálního zařízení a místnosti sekretariátu s následným vymalováním všech prostor.

V případě rekonstrukce pláště budovy a zdroje tepla, byla využitá možnost ucházet se o přidělení dotace v rámci Operačního programu Životního prostředí. Naše žádost, byla akceptována a přidělena dotace z Min.ŽP a SFŽP činila celkem 1 910 644 Kč. Z našich zdrojů, byla na provedení díla vynaložena částka ve výši 2 307 667 Kč. Na rekonstrukci soc. zařízení, některých místností v budově a vymalování celé budovy , byla vynaložena částka 271 697 Kč.

Zde je na místě poděkovat za obětavost p. Suchánkovi, manželům Čížovým a paní Čečotkové za obětavou pomoc po celou dobu rekonstrukce a provedení následného úklidu celé budovy.

Z dalších investičních akcí je nutno se zmínit o vybudování nového požeráku na rev. Dolní Rezavka a odtěžení nánosu sedimentu nad a pod propustkem na Horní Rezavce. Celková cena této akce byla 55 000 Kč.  Zde je nutno poděkovat ÚS Ostrava o proplacení částky   50 349,-Kč z FRR.

V menší míře byla koncem roku 2015 zahájena inv. na rev. v Šenově, zaměřena na zpevňování břehů, které jsou postupem času značně narušeny. Tato akce bude pokračovat i v roce 2016. Dále byly z rozpočtu hrazeny běžné opravy a údržba hospodářských budov na revírech a taktéž revírů samotných.

Činnost odboru RT

Činnost je hlavně závislá na finančních možnostech a na dostupnosti soutěží pořádaných radou ČRS. V r. 2015 jsme se zúčastnili závodu I. a II. Ligy dospělých. V I. Lize skončilo „ A „ družstvo na 9. místě z celkového počtu 12 družstev. V II. Lize obsadilo „ B „ družstvo 4. místo

V lize mládeže se naše družstvo umístilo na 6. místě z 16. družstev. V lize  žen skončily Lenka Tichá a Zuzana Plachá na 2 místě. Na mistrovství republiky získaly jako družstvo titul mistryň České republiky. V soutěži jednotlivců, pak získaly dalších 5 medaili. Společně pak vyhrály i halový evropský pohár v polských Katovicích za účasti závodníků z Polska a Německa. Ve svých kategoriích zvítězily a jako družstvo se umístili na 3.místě.

Naši nejlepší závodnici se probojovali do krajské reprezentace, kde  reprezentovali US na pohárových soutěžích. Poděkování patří všem, kteří pracují s mládeži v MS Slezská Ostrava, Poruba a Hrabůvka. Rovněž poděkování patří všem závodníkům. Podrobnější hodnocení a výsledky na MO.

Činnost odboru LRU

V roce 2015 odbor lovu ryb udicí reprezentoval naši MO ve dvou družstvech.Na soutěži územního přeboru, který pořádala MO Šumperk se zúčastnilo naše družstvo složené z 6 závodníků z kat. dospělých a juniorů. Družstvo ve složení Tomáš Kyselovský, David Hruzik a Radim Vytřas obsadilo 3.místo. V jednotlivích obsadil Tomáš Kyselovský 4.místo, v juniorské kategorii jednotlivců se umístili Jan Mokroš na 1.místě a Martin Nožička obsadil 2.místo.

Podrobnější výsledky na MO ČRS Ostrava.

Činnost muškařského oddílu MK Ostrava

Naše družstvo v počtu 5 závodníků kat. dospělí a s jedním juniorem se v r. 2015 zúčastnilo dle možností závodů v rámci divizních soutěží, krajského přeboru a závodů jednotlivců na řece i jezeru. V divizních soutěžích obsadili celkově 4.místo. V závodech jednotlivců za účasti asi 650 závodníků z celé republiky se nejlépe umístil Petr Pražák na 20.místě. Podrobnější výsledky na MO ČRS Ostrava.

Činnost odboru mládeže

MO Ostrava má 7 kroužku. V průběhu roku se scházejí pravidelně a zúčastňuji se soutěží. Podrobnější hodnocení na MO Ostrava.

Na závěr předseda p. Sklenář poděkoval všem funkcionářům MS a MO za jejich obětavou činnost.

5.  Zpráva o činnosti dozorčí komise

Předseda DK p. Milan Koláček zhodnotil činnost této komise za rok 2015 se zaměřením na dohled při vysazování ryb, projednávaní přestupků členů MO ČRS, hospodaření jednotlivých MS a problémům, které během roku vyvstaly. DK se sešla v roce 2015 – 14x. a projednala 82 přestupkářů, kterým byla RS odebrána povolenka k rybolovu. Předseda DK p. Koláček oznámil, že dnešním dnem tedy 2.4.2016 končí v DK MO ČRS a to ze zdravotních důvodů.

6.  Zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2015 a rozpočet na rok 2016

Předseda MO p. Sklenář seznámil delegáty s čerpáním rozpočtu a s komentářem čerpání jednotlivých položek za rok 2015. Delegáti obdrželi tabulku hospodaření za rok 2015.

Dále byl předložen návrh rozpočtu na rok 2016, schváleny výborem MO, který sestavili předseda p. Sklenář, jednatel p. Vaďura, místopředseda p. Filgas, pokladník p. Suchánek, za přítomnosti účetní p. Čečotkové.

Navržený rozpočet na rok 2016 byl rozdělen na oblast

rybochovných zařízení

a na ostatní činnost Místní organizace

Navržený rozpočet na rok 2016 byl vypracován jako vyrovnaný a dosahuje v příjmech i výdajích částky 2.614.000,- Kč.

 

 

Podrobná zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 je k dispozici na MO ČRS Ostrava.

7.  Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise p. Filgas uvedl, že na konferenci bylo delegováno 66 členů MS a na základě vyhodnocení prezenčních listin je přítomno 58 delegátů s hlasem rozhodujícím, což je 88 %  a tedy konference je USNÁŠENÍ SCHOPNA.

 

8.  Diskuse

 

VÚS ČRS – ing. Jaroň

Jako první se do diskuse přihlásil jednatel VÚS ČRS Ostrava p. ing. Jaroň, který hodnotil loňský „suchý“ rok z hlediska hospodaření v ÚS za velmi problémový. Byly vysloveny zákazy lovu na některých revírech pro nízký stav vody. RS zadržela v loňském roce velké množství povolenek k lovu pro zápisy   smazatelným způsobem. Dále byla jednatelem ÚS otevřena nutnost navýšení odvodů fin. prostředků do FRR. Současné odvody neumožňují ÚS reagovat na všechny nabídky prodeje nebo zvýšené nájmy od subjektů vlastnící vodní plochy ryb. revírů..

- dále ing. Jaroň objasnil problémy kolem výdeje krátkodobých rybářských lístků. Problém byl zkresleně a zmateně interpretován sdělovacími prostředky. Toto se bude týkat zejména cizinců, kteří během dovolené v ČR budou chtít lovit ryby. Na závěr poděkoval za práci výboru MO, funkcionářům MS a členům, kteří se podílejí na práci s dětmi a mládeži.

Přízpěvek č. 1 MS Mariánské Hory – p. Maláč – dotazuje se , zda se neuvažuje o zrušení hájení parmy obecné na rev. Odra 2.

Odpověď na příspěvek č. 1

Hospodář MO – p. Gamba – rozhodnutím HO se hájení ještě rozšíří i na revír Lučina 1.

Příspěvek č. 2

MS Mariánské Hory – p. Malač – k naplnění FRR by bylo vhodné místo variant odvodu z členských známek, jak navrhuje VÚS vydat mimořádnou známku v určité nominální hodnotě a tyto peníze by šly do FRR.

Odpověď na příspěvek č. 2

Jednatel VÚS ing. Jaroň odpověděl, že o mimořádné známce musí rozhodnout a tuto schválit sněm  a Rada ČRS, což je zdlouhavé.

Příspěvek č. 3

MS Poruba 3 – p. Kubala – uvedl, že je nutné posílit FRR, ale tyto peníze použít jen pro účel koupě vodních ploch nebo nájemného z pozemků vodních ploch. Nesouhlasí, aby se část peněz přerozdělila mezi produkční MO.

Příspěvek č. 4

MS Poruba 1 – p. Kratochvíl – souhlasí s příspěvkem p. Kubaly a uvádí, zda by nebylo vhodnější ponechat i v dalších letech výši ceny povolenky na 1600 Kč. Částka 200 Kč by byla odvedena do FRR. Dále uvedl, že do rev.Svinovské tůně teče málo vody, protože vodní tok Mlynka je zanesen sedimentem, vlastníci jej nečistí. Je nutno přitlačit na správce vodních toků, aby dodržovali manipulační řády.

Odpověď na příspěvek č. 4

Jednatel VÚS – ing. Jaroň – za toto odpovídá a řeší to Inspekce životního prostředí a další instituce. ÚS ČRS Ostrava podepsal dohodu o spolupráci s Povodím Odry,která problematiku kolem vod řeší.

Příspěvek č. 5

Předseda MO p. Sklenář vystoupil v diskusi a seznámil přítomné jak by vypadal příjem MO pokud bude na konferenci ÚS schválena pro odvod do FRR varianta č.1 tj. odvod o 100 Kč více z členské známky „dospělý“. Vycházel ze skutečnosti z r.2015, kdy měla naše MO 6123 čl. kat. „dospělý“. Z tohoto počtu by do FRR bylo odvedeno navíc z naší MO 612 300 Kč. Tato částka by samozřejmě chyběla v rozpočtu. Aby došlo k narovnání v příjmech do rozpočtu, muselo by dojít ke zdražení odvodu z neodpracované brigády o 300 Kč. Tato skutečnost by postihla právě jen ty členy, kteří brigádu hradí. Určitě by následně přibylo zájemců o možnost brigádu odpracovat a následkem by byl propad v příjmech MO. V případě schválení odvodu do FRR konferencí ÚS by musela být svolána na podzim tohoto roku další členská schůze MO (konference). Z toho a mnoha dalších důvodů se předseda MO přiklání k variantě odvodu do FRR formou ponecháním stávající hodnoty MP povolenky na částce 1600 Kč. Z této částky by se převedlo do fondu 200 Kč z každé MP povolenky pro potřeby koupě revírů nebo  úhrad nájmů. Dále předseda p.Sklenář požadoval, aby konference MO odsouhlasila jakou variantu odvodu do FRR bude prosazovat delegát MO na konferenci ÚS.

Příspěvek č. 6

MS Poruba 1 – p. Kratochvíl – uvedl, že je hodně členů, kteří platí jen členskou známku a povolenku si u nás neberou.

Příspěvek č. 7

MS Polanka – p. Turoň – dotazoval se proč není možnost u ÚS Ostrava možnost zakoupit krátkodobou povolenku na jiný revír u jiného ÚS v rámci ČR.

Odpověď na příspěvek č. 8

VÚS ČRS – ing. Jaroň- uvedl, že toto by bylo administrativně velmi náročné a vyžádalo by to další placené síly k realizaci.

Po ukončení diskuse byla vyhlášena krátká přestávka, po které došlo k hlasování o podporě varianty odvodu do FRR.

Delegáti konference MO se hlasováním rozhodli pro tuto variantu plnění FRR:

Ponechat i na další roky povolenku k rybolovu v částce 1600,-Kč a 200,-Kč z této sumy přesunout do FRR. Zdražení ponechat v neomezeném horizontu.

Navýšenou částku použít, dle stávajících pravidel nakládání s prostředky FRR.

Hlasování : pro      57 delegátů

                   Proti:   1 delegát

                   Zdržel: 0 delegátů

Dále byl jako delegát na konferenci ÚS ČRS Ostrava jednohlasně zvolen předseda MO ČRS Ostrava p. Sklenář Václav s mandátemhlasovat a podporovat výše uvedenou variantu.

Jednatel p. Vaďura  poděkoval za práci v DK končícímu předsedovi p. Koláčkovi. Zároveň poděkoval všem delegátům a hostům za účast, popřál jim hodně úspěchu v životě i u vody a konferenci ukončil.

Po projednání všech bodů programu, diskuse a všech příspěvků bylo hlasováním přijato níže uvedené usnesení.

                                    U  S  N  E  S  E  N  Í

 

I.  Bere na vědomí

     1. Zprávu o činnosti MO Ostrava za rok 2015

     2. Zprávu o čerpání rozpočtu za rok 2015

     3. Zprávu dozorčí komise

     4. Diskusní příspěvky

     5. Zprávu mandátové komise

II.  Schvaluje

 

  1. Složení mandátové komise: p. Filgas, p. Kubala, p. Nikl
  2. Složení návrhové komise: p. Večeřa, p. Bednář, p. Dresler
  3. Účetní uzávěrku MO ČRS Ostrava za rok 2015
  4. Rozpočet MO ČRS Ostrava na rok 2016
  5. Předsedu MO p. Sklenáře jako delegáta na konferenci ÚS ČRS Ostrava
  6. V rámci financování FRR bude navýšení financováno zachováním součastné ceny povolenky MP tedy 1600,-Kč. Z této částky půjde 200,-Kč do FRR v časově neomezeném horizontu, podle stávajících pravidel nakládání z prostředky FRR.

  III. UKLÁDÁ

 

      1. Zvolenému delegátovi na konferenci ÚS, podporovat variantu navýšení,   

          dle usnesení konference MO.

      2. Výboru MO nadále plnit usnesení konference, vyhodnotit a zabývat se

          diskusními příspěvky členů MO a seznámit s tím členskou základnu.

 

Usnesení, bylo schváleno všemi delegáty, tedy 100% hlasů.

Zapsal: jednatel MO Richard Vaďura

Ověřil: předseda MO Václav Sklenář

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani