Mimořádná informace od vedení MO ČRS Ostrava 2018

Vážení kolegové, členové ČRS, místní organizace Ostrava.
Výboru ČRS, místní organizace Ostrava vám chce tímto článkem podat důležité informace o
činnosti organizace.
Jak mnozí z vás ví, rok 2018 je v oblasti organizování členů Svazu významný v tom,
že se volí členové výborů ve všech organizačních složkách. Proto bychom vás chtělipozvat
k účasti na těchto akcích, kde můžete vy jako řadoví členové ovlivnit základní fungování
organizace.
Výbor MO Ostrava od svého zvolení v roce 2014 pracoval na opravách objektů ve vlastnictví
organizace, legalizování objektů stojících u některých revírů, nákupem pozemků pod vodními
plochami na revírech, opravách rybochovného zařízení v Polance, úpravy břehů na revírech,
sanací černých skládek na naších pozemcích a různé další činnosti spojené se správou majetku
a hospodařením na svěřených rybářských revírech.
Naše místní organizace je rozdělena na 12 místních skupin, ve kterých je každý člen
organizován. U těchto místních skupin si vyřizujete členské náležitosti a vedou o vás evidenci.
Mimo tuto činnost se starají o přidělené revíry a svěřené objekty na těchto revírech. Využívají
pro tuto činnosti potenciál brigádnických hodin od členů, kteří jsou povinni si plnit členský
příspěvek – roční pracovní příspěvek člena, zkráceně brigáda.
Tento potenciál brigádnických hodin je využíván převážně k údržbě revírů a také objektů u
revírů. Velká část revírů naší MO se nachází v zalesněných oblastech kde se ne zrovna snadno
snaží členové výboru místních skupin udržet pořádek kolem břehů, na kterých vlivem stáří
stromů nebo činností bobrů dochází k častým vývratům nebo pádům stromů do revírů.
Odstraňování a vytažení těchto stromů, čištění přítoků do revírů, budování splávků
v odchovných potocích, výlovy násad, úklid odpadků po nepořádných rybářích i
kolemjdoucích a další činnosti spojené s hospodařením na revírech, jsou jen ty nejdůležitější
činnosti, které místní skupiny zajišťují. Za organizování této práce si určitě zaslouží uznání nás
všech. Zároveň se podívejme i na druhou stranu této činnosti a to je systém v odpracování
brigád.
Členové, kteří jsou povinni splnit tuto část členského příspěvku mohou volit mezi
odpracováním určeného počtu hodin nebo plněním finančním. Práce jsou v MS prováděny na
přidělených revírech, odchovných potocích, ryboch. zařízeních a v odborech mládeže.
Již během prvního roku volebního období výbor pracoval s myšlenkou jestli systém
odpracovávaných brigád, který byl zaveden v minulosti odpovídá hodnotě odvedené práce.
Je třeba říct, že potenciál brigádnických hodin převeden na finanční částku je největším
příjmem organizace. Z tohoto důvodu je nutností výboru MO dbát na to jak se s tímto příjmem
hospodaří. Podle seznamů pracujících členů a počtu odpracovaných hodin se výbor MO
jednoznačně shodl na tom, že některé místní skupiny mají na svěřených revírech neúměrně
vysoký počet odpracovaných hodin.
Počátkem r. 2017 byla svolána schůzka předsedů místních skupin, kde se diskutovalo jak dál
organizovat brigádní činnost, aby nedocházelo k přepracovanosti počtu brig. hodin. Zde se
přítomní zástupci MS zavázali ke snížení organizování brigád o 20%.
Po vyhodnocení dodaných presenčních listů odpracovaných hodin na revírech za r. 2017 se
tento závazek nepotvrdil, tzn. opět došlo u některých MS k přepracovanosti.
V návaznosti na tuto skutečnost byl tento problém projednán na výboru MO se všemi předsedy
MS dne 23. 1. 2018. Byli dotázáni jestli jsou pro změnu v systému brigádní činnosti v MO, za
účelem efektivního odpracování brigád a snížením počtu odpracovaných hodin na revírech,
kde není tolik práce. Zvedla se bouřlivá diskuse jak to bude vůči členům kteří chtějí odpracovat
brigádu neodpovědné a složité změnit to co je zaběhlé.
Zde je třeba chápat, že člen má sice dle Stanov ČRS vybrat si jak splní část čl. příspěvku
(brigáda/zaplatí), ale už záleží jen na MO, kde a kdy odpracuje, jak odpracuje a kolik odpracuje.
Finance získané změnou systému by byly použity na nákup ryb do našich revírů
obhospodařovaných MO Ostrava. Záměrem MO je, aby rybáři měli šanci na slušný úlovek i
v době po vysazení násad dodaných ÚS, kdy je v krátké době násada odlovena a zejména revíry
s malou výměrou jsou pro lovící neatraktivní, zejména v jarním období.
Vrátit finanční prostředky rybářům formou dodatečného vysazení násad do MP a P
revírů je cesta jak potenciál financí, který je v počtu členů povinných, nebyl odveden mimo
naši MO. Zde je třeba zdůraznit, že i VÚS se zabývá touto možností jak odvést tyto finance
z těch MO, které mají podobné podmínky pro odpracování brigád, tj. že nemají kde takové
množství hodin účelně odpracovat. Tímto zarybněním nahradíme naši nízkou produkci vlivem
malé výměry RZ a přímo nákupem od jiných MO nebo rybochovů v okolí dodáme do
společného hospodaření násadu za přijatelnou cenu. Takto se zcela eliminují i možné ztráty,
kdy produkční MO ve skutečnosti odchovávají násady za mnohem vyšší náklady než jsou ceny
v ceníku násad stanovených VÚS. Výbor MO zde vidí cestu, jak členům vrátit jejich prostředky
vložené do Svazu alespoň touto formou. Mimochodem již v r. 2017 MO Ostrava nakoupila
z rozpočtu a vysadila do našich revírů násadu ryb za bezmála 70 000 Kč.
Pokud vás tato vize zaujala a chcete v systému brigád změnu, už stačí přijít na výroční
členskou schůzi vaši MS kde jste vedeni a podpořit změnu svým hlasem. Výbor místní skupiny,
která chce změnu ji bude mít zapracovánu v bodech programu. Pokud ne, tak po přečtení bodů
programu schůze vzneste žádost o doplnění tohoto bodu do programu schůze. Pokud bude
podpořen nadpoloviční většinou hlasů musí být program schůze o tento bod doplněn do návrhu
usnesení ve kterém čl. schůze ukládá výboru MS podpořit tuto změnu na konferenci MO
Ostrava.
Věříme že pochopíte vážnost situace a na členskou schůzi MS přijdete podpořit změnu.
Výbor MO Ostrava

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani