STATUT HOSPODAŘENÍ - Č e s k ý r y b á ř s k ý s v a z, z.s. místní organizace Ostrava

 

Č e s k ý   r y b á ř s k ý   s v a z, z.s.

místní organizace Ostrava

 

STATUT HOSPODAŘENÍ

 

Vydaný ve smyslu stanov ČRS

                                                    

Část I.

Základní údaje

1)        MO ČRS Ostrava je zřízená, jako jediná na území města Ostravy a okolních obcí. Sídlo MO je na ul. Záhumenní č. 2144/36, Ostrava – Poruba.

2)        V rámci MO Ostrava je ustanoveno 12 místních skupin v územním a organizačním členění takto: MS Poruba 1, Poruba 2, Poruba 3, Poruba 4, Zábřeh ,  Hrabůvka, Vítkovice, Ostrava – střed, Sl. Ostrava, Polanka, Mar. Hory, Šenov.

3)        MO má ve správě majetek:                                                                         

v k. ú. Poruba na ul. Záhumenní  

budova č. p. 2144 a pozemek parc.  č.  2771/2 -  sídlo MO

hospodářská budova bez č. p. a  pozemek parc. č. 2771/3

v k. ú. Polanka n/O  – rybochovné zařízení na ul. Hraničky

budova č. p. 466/27 a  hosp. objekt bez č. p. 

pozemky parc. č. 3126, 3127/1, 3127/2, 3128

v k. ú. Šenov

hospodářská budova na poz. parc.č. 3562

pozemky parc.  č. 3562, 3563,3564, 3565,3566, 3567, 3568 na  revíru  Odona  Urbance

v k. ú. Svinov  ul. Luční

budova č. p. 1532 a pozemek parc. č. 2633/3, 2631/1

pozemek parc. č. 2621/1 – část vodní plochy rev.  Bečkárna

v k.ú. Zábřeh n/O u rev. Maschinnenhaus

rybářská chata stojící na pozemku společnosti Svostr.

v k.ú. Zábřeh n/O  ul. Řadová u revíru Výškovické tůně

rybářská chata č.p. 3055, stojící na pozemku Městského obvodu O –Jih

rybářská chata stojící na pozemku vlastníků paní Hábové a Šeděnkové.

v k.ú. Radvanice  v lokalitě Bučina

hospodářský objekt- chata stojící na pozemku parcely č. 3043/5

pozemek parcela č. 3043/6, 3043/7.

pozemek parc. č. 3044 – příjezdová cesta k objektu a revíru Bučina

pozemek parc. č. 3045 - část vodní plochy rev. Bučina

v k.ú. Bartovice

pozemek parc. č. 89/1 a 95/1 součástí je celý rev. Bártovická hrázka

 

MAJETEK svěřený k užívání (bezpl. výpůjčka)

Městský obvod Poruba - Zámecký rybník a přilehlé pozemky

Městský obvod Pustkovec - rybník a přilehlé pozemky RZ Pustkovec

4)        MO dále spravuje a hospodaří na těchto odchovných pstruhových potocích: Bruzovka, Říčky, Pazderůvka, Datyňka, Václavovický, Horní Datyňák, Plesenka, Ohrozima, Sedlinka, Hrabovský, Porubček, Šplůchovský, Porubka, Ščučí, Hrabyňka.

Část II.

Organizace a činnost MO

1)        Základní dokumenty pro organizační strukturu a činnost MO jsou Stanovy a Jednací řád ČRS. Statut místní organizace konkretizuje hospodaření a doplňuje tyto dokumenty podle místních podmínek.

2)        Vrcholným řídícím orgánem Místní organizace je členská schůze zástupců zvolených v místních skupinách. Tato schůze se koná minimálně jednou ročně. Pro členskou schůzi MO určuje MS zástupce v doporučeném počtu do 5 delegátů. Členové výboru MO, předseda  DK a delegáti z výborů místních skupin, jsou delegáty s hlasem rozhodujícím.

3)        Ve funkčním období mezi členskými schůzemi řídí činnost MO zvolený výbor. Výbor pracuje ve složení: předseda, jednatel, místopředseda, pokladník, hospodář, vedoucí OM, rybolovné techniky, lovu ryb udici, čistoty vod, investiční referent a hospodář areálu MO. Předseda dozorčí komise se zúčastňuje výborových schůzi MO. Výbor MO se schází minimálně 1 x měsíčně

4)        Při výboru MO jsou zřízeny tyto odbory:

-    pro práci s mládeží

-    hospodářský

-    pro čistotu vod         

-    pro rybolovnou techniku

-    pro lov ryb na udici

5)        Činnost těchto odborů je řízená výborem MO, metodicky pak příslušnými odbory při výboru Územního svazu ČRS. Při výboru MO je zřízená kárná komise pro šetření a řešení přestupku členů, proti rybářskému řádu. Návrhy opatření ve smyslu Stanov a Jednacího řádu předkládá komise na vědomí výboru MO.

6)        Výbor MO Ostrava umožňuje členům v případě nezaplacení členského příspěvku do konce dubna běžného roku (Stanovy ČRS, §3, ods.7, písm. b), obnovu členství v kalendářním roce ve formě zápisného ve smyslu Stanov ČRS, §3, ods.4), písm. a)  v částce 200 Kč.

7)        Při výboru MO je zřízen lektorský sbor, který zajišťuje vstupní školení nových členů a další odborná školení dle potřeb MO. Výši jednorázového vstupního příspěvku /zápisného /, počet hodin pracovního ročního příspěvku /brigádnických hodin / a výši jeho finanční náhrady navrhuje výbor MO a schvaluje členská schůze MO.

8)        Výbor MO předkládá  členské schůzi MO rozpočet na běžný kalendářní rok a odpovídá za jeho řádné čerpání. Je oprávněn schvalovat jednorázové hospodářské operace neobsažené v rozpočtu jen ve výjimečných případech.

9)        Výbor MO schvaluje na návrh jednotlivých odborů a výborů MS finanční požadavky v jednotlivých případech nepřesahující částku 5.000 Kč, která jsou nad rámec rozpočtů pro jednotlivý rok. Toto opatření je závazné pro všechny odbory a výbory MS.

10)     Výbor MO schvaluje platy a odměny zaměstnanců MO, odměny funkcionářů MO, odborů a komisí za podmínek dobrého hospodaření s finančními prostředky a vytvoření dostatečné finanční částky pro toto použití. U výboru MO a hospodářů rybochovných zařízení je možno tyto odměny rozdělit zálohově v průběhu roku.

11)     Sekretariát výboru MO tvoří: předseda, jednatel, pokladník a hospodář spolu se zaměstnanci MO. Podpisové právo mají předseda, jednatel a pokladník.

12)    Sekretariát MO organizačně a technicky zabezpečuje činnost výboru MO a komisí. Spolupracuje s výbory MS. Vede centrální seznam všech členů MO, evidenci nových členů, přijímá zápisné a členské příspěvky od nových členů ČRS.

13)    Výbor MO podle návrhu MS schvaluje návrhy na čestné odznaky a vyznamenání členů MO ČRS (podle dispozic Rady ČRS)

14)    Pro pracovní roční příspěvek člena MO (brigádu), platí samostatná směrnice.

15)     Výbor MO schvaluje přestupy členů z jiných MO

Část III.

Organizace a činnost MS

 1) Místní skupiny realizují úkoly MO podle přijatých dokumentů a usnesení orgánů MO v rámci své působnosti. Tuto činnost zabezpečují svými členy a výborem MS. Činnost MS je řízená MO.

2)   Nejvyšším orgánem MS je členská schůze, kterou svolává výbor MS minimálně 1 x za čtyři roky. Výbor MS určuje/volí delegáty na konferenci MO v doporučeném počtu do 5 delegátů s hlasem rozhodujícím.

3)    V období mezi členskými schůzemi řídí činnost MS zvolený výbor. Výbor MS volí ze svých členů předsedu a ustanovuje funkce jednatele, hospodáře, pokladníka popř. člena pro práci s mládeží. Podle prováděné činnosti, může se souhlasem výboru MO ustanovit další funkce do max. počtu 6 členů výboru MS. Pokud nemá MS svěřen revír nebo rybochovné zařízení, nebude obsazovat funkci hospodáře.

  4)  Výbor MS v rámci své působnosti:

a)    zajišťuje hospodářskou činnost na svěřených rybochovných zařízeních, rybářských revírech a odchovných potocích podle pokynů příslušného odboru,

b)    vede evidencí členů MS a zabezpečuje vyřizování základních členských

náležitostí mimo těch, které jsou v pravomoci výboru MO,

c)    předkládá na sekretariát MO do 10. ledna aktualizovaný jmenný seznam všech svých členů včetně adres a data narození za minulý kalendářní rok,

d)                 realizuje přijímání nových členů ČRS – děti do 15ti let, včetně jejich školení a výuky v rybářských znalostech a dovednostech,

e)    navrhuje odměny dle dispozic výboru MO,

f)     navrhuje členy MS na udělení čestných odznaků a vyznamenání podle platných dispozic a předkládá je výboru MO,

g)    navrhuje kandidáty do výboru a dozorčí komise MO, členy do odborů a komisí MO,

h)    předkládá plán činnosti a rozpočet MS na běžný kalendářní rok.

5)  Výbor místní skupiny se schází minimálně 1 x za měsíc, zápis ze svých schůzí předkládá v jednom vyhotovení výboru MO

6)  Místní skupiny nemají právní subjektivitu a proto nejsou oprávněny především:

a)    přijímat závazky ve smyslu Občanského zákoníku a ostatních všeobecně platných právních norem,

b)    vystavovat externí objednávky na nákup materiálu, služeb a jiných výkonů,

c)    uzavírat dohody výkonu rybářského práva na vodách, které patří jiné organizaci než ČRS,

d)    přijímat závazky při jednáních s jinými právnickými či fyzickými osobami nad rozsah daného pověření,

e)    provádět nákupy za hotové peníze nad rozsah daného pověření.

  7) Místní skupiny jsou oprávněny:

a)    jednat za MO v rozsahu jednorázového pověření,

b)    provádět nákupy za hotové peníze v předem schváleném rozsahu, včetně nákupu materiálového zabezpečení sportovních akcí, na které bude poskytnuta záloha,

c)    provádět nákup za hotové peníze drobného materiálu, kancelářských

potřeb, poštovních známek do limitu stanoveného MO.

   8) Náklady na organizační činnost MS jsou v rámci schválených výdajů hrazeny z prostředků MO. Na tyto výdaje je poskytována záloha nepřesahující 1.000 Kč. Tato částka je zároveň pokladním limitem MS. Při pořádání větších akcí, může být jednorázově poskytnuta mimořádná záloha se zvýšeným limitem, která musí být zúčtována do 15 dnů po skončení akce.

       Nová záloha může být poskytnuta teprve po řádném vyúčtování předchozí

zálohy (do maxim. výši 2.000 Kč ročně). Poskytnuté zálohy spravuje pokladník MS, který má podepsanou hmotnou odpovědnost.

  9) Funkcionáři MS pověřeni prodejem členských příspěvků, povolenek a příjmem plateb za neodpracovanou pracovní povinnost člena (brigádu),podléhají schválení výborem MO. Tyto osoby musí mít podepsanou „Příkazní smlouvu“.Jen tyto osoby provádějí záznamy v členských průkazech, při výdeji povolenek opatřuji tyto svými podpisy a razítky. Razítka podléhají evidenci v knize razítek uložené na sekretariátu MO. Je zakázáno uchovávat ceniny a hotovost za prodej členských náležitostí na prodejních místech. Převod peněz do pokladny či na účet MO musí být prováděn průběžně s tím, že konečné zúčtování členských příspěvků, povolenek, příspěvků členů na chod MS, kroužku dětí a neodpracované pracovní účasti (brigády), musí být provedeno:

       dospělí do 16. 5. - společně s vyplněným tiskopisem „Analýza členské základny MS“

                                       za uplynulý kalendářní rok (viz příloha)

       děti do 30. 6. běžného roku

10)   MS nevede celkové předepsané účetnictví. Veškeré finanční operace však musí vést v pokladním deníku, který předkládá ke kontrole dozorčí komisi. MS, která pořádá akce pod hlavičkou MO Ostrava (tábory dětí, víkendové soustředění dětí a mládeže atd.) předkládá vyúčtování těchto akcí vždy do 30 dní po ukončení akce.

11)   Pokud MS pořádá tábory dětí nebo akce pro děti delší než 5 dnů, musí vedoucí dokladovat osvědčení o absolvování odborné přípravy Hlavního vedoucího dětských táborů včetně zajištění tábora nebo akce dle platné legislativy vydané MŠMT.

12)    Výbor MS sestavuje finanční požadavky  ke schválení výboru MO na kalendářní rok, který obsahuje především tyto položky:

náklady na opravu a údržbu spravovaných budov a majetku ve členění na spotřebu materiálu a odborné práce. Předložit na MO do konce února běžného roku

návrhy odměn a darů dlouholetým funkcionářům (alespoň 2 funkční období), při životních jubilejích 50, 60, 70, 80, 90 let věku (dle dispozic MO)

náklady na občerstvení při výlovu rybníků, komor a odchovných potoků ve výši maximálně 50 Kč na osobu lovící čety do max. 20 osob a pro pověřené funkcionáře nadřízených orgánů).

13)    Výbor MS předkládá prostřednictvím svých pověřených funkcionářů hlášení, výkazy a další požadované údaje výboru MO. Rozsah výkaznictví a termíny odeslání stanoví výbor MO. Pro pořádání sportovních akcí – ryb. závodů platí pro oznámení lhůta 30-ti dnů před jejich konáním. K pořádání rybářských závodů na revírech je nutný souhlas výboru MO. Konání rybářských závodu na rybochovných zařízeních a komorách je nepřípustné.

Část IV.

Závěrečné ustanovení

Přílohy Statutu hospodaření  MO:

 1. Směrnice pro pracovní roční příspěvek a stanovení finanční náhrady při nesplnění pracovní účasti (brigády)
 2. Směrnice pro vyúčtování příspěvků členů na kroužek dětí a chod místní skupiny
 3. Směrnice pro proplacení dobíjecích kupónu do mobilních telefonů
 4. Směrnice pro vymezení činnosti na hospodářských budovách na revírech
 5. Směrnice pro provoz motorového vozidla
 6. Tiskopisy -  Analýza členů MS

       Vzor pro vyplnění „Potvrzení o splnění brigádnické povinnosti“

Tento Statut je závazný pro všechny členy a funkcionáře místní organizace Ostrava.

Tímto Statutem se ruší Statut místní organizace Ostrava vydaný dne 1. 3. 2011.

Tento Statut nabývá účinnosti od 28. 3. 2015.

1

Směrnice pro pracovní roční příspěvek a stanovení finanční náhrady při nesplnění pracovní účasti (brigády)

1)            Pracovní roční příspěvek člena MO je stanoven na 10 odpracovaných hodin ročně a musí být splněn do 30. 11. daného roku1). Při jeho neodpracování je stanovena finanční náhrada ve výši 500 Kč.

2)            Evidenci odpracovaných hodin jednotlivých členů vede pověřený člen výboru MS v knize brigád s číslovanými listy, kterou předkládá do 10. prosince běžného roku sekretariátu MO ke kontrole. Součástí knihy evidence pracovní účasti je aktualizovaný seznam členů osvobozených od pracovní účasti a přiložené tiskopisy „Potvrzení o splnění brigádnické povinnosti“od členů, kteří odpracovali brigádu v jiné MS popř. odboru aj.

3)            Od povinnosti pracovní účasti člena je osvobozenčlen, který v daném roce dovrší 65 let, držitel ZTP a ZTP-P, osoba s tělesným postižením III. kategorie, ženy a nezletilí členové do 15ti let věku, kteří se úměrně věku podílí osobní pracovní účasti na činnosti MO v rámci rybářských kroužků.

4)            Splní-li nový člen svoji osobní pracovní účast a předloží-li o tom potvrzení, bude mu částka finanční náhrady zaplacená při výdeji povolenky, vrácena na sekretariátu MO.2)

5)            Peníze z finančních náhrad za neuskutečněnou pracovní účast člena, budou použity na údržbu rybochovných zařízení, popřípadě i pro jiné účely k zajištění činnosti MO, včetně MS, podle rozhodnutí výboru MO. V případě nutnosti lze takto získané finanční prostředky také použít pro nutné provedení prací formou smlouvy o dílo. Výplaty podléhají zdanění podle obecně platných právních předpisů. Předpokladem pro provedení práce formou smlouvy o dílo je nedostatek hodin, nebo nezájem o splnění pracovní účastí členů.

1 – např.: pro vydání povolenky v r. 2015 musí mít člen splněn pracovní roční příspěvek (brigádu) do 30. 11. 2014. Po tomto termínu musí člen uhradit finanční úhradu ve výši (500 Kč) při výdeji povolenky pro daný rok.

2 - jestli nový člen po uhrazení finanční náhrady při výdeji povolenky zvolí v průběhu roku možnost odpracovat si pracovní roční příspěvek pro daný rok, bude mu finanční náhrada vrácena na sekretariátu MO. Tato skutečnost se následně vyznačí do evid. karty člena.

Příklad situace - nový člen v r. 2014 záznam v čl. legitimaci

Rok

Záznam o plnění povinností

2014

NOVÝ ČLEN - ZAPLACENO 500,- Kč

2014

SPLNIL

vyznačeno na sekretariátu MO

na sekretariátu po předložení potvrzení o splnění brigády

Na MS odpracováním brigády do 30. 11. 2014 nebo zaplacením brigády při výdeji povol. na r. 2015. Jen tyto skutečnosti opravňují výdejce povolenek vydat novému členu povolenku na r. 2015. V současnosti se při výdeji uznával záznam z r. 2014 „splnil“ i pro r. 2015, kdy MO přichází buď o finance nebo odpracované brig. hodiny. Zároveň je to v rozporu s ustanovením §3 odst. 4), písm. c Stanov ČRS. V našem případě byly vydány povolenky na r. 2014 a 2015 na jednu brigádu nebo jednu finanční účast 500 Kč.  Záznam do Evidenční karty člena je obdobný.

 

Směrnice pro vyúčtování příspěvků člena na kroužek dětí a chod místní skupiny

 

Na některých MS v naší organizaci se vybírá od členů příspěvek na kroužek dětí a chod MS.

1)        Výši tohoto příspěvku si stanoví místní skupina a musí být schválen členskou schůzi místní skupiny. Musí být konkrétně uvedeno na jaký účel je tento příspěvek určen.

2)        Příspěvek musí zaplatit všichni řádní členové MS kat. dospělí při zaplacení členské známky v běžném roce.

3)        Finanční částka se odvede na účet MO. Poměrná část vybrané finanční částky, může být použita k částečnému uhrazení spotřeby elektřiny, vody a nájmu prostor MS.

4)        Místní skupina čerpání těchto finančních prostředků vyúčtuje řádnými doklady.

5)        Celková částka musí být vyúčtována do 30. 11. běžného roku.

Směrnice pro proplacení dobíjecích kupónu do mobilních telefonů

1)        Mobilní telefony slouží výhradně pro potřeby MO ČRS.

2)        Dobíjecí kupón do výše 600 Kč bude proplacen 1 x ročně hospodáři, vedoucímu RS, vedoucímu odchovných potoků a rybničnímu hospodáři.

3)        Dle potřeby je možno použít mobil na sekretariátu MO.

4)        Při zjištění, že telefony, které jsou majetkem MO a jsou využívány k jiným účelům, dobíjecí kupón, nebude proplacen.

5)        Při překročení částky 600 Kč za nákup kupónu rozhodne výhradně výbor MO o dalším požadavku, oznámeným v dostatečném předstihu.

6)        Mobilní telefony jsou přiděleny: sekretariát MO, předseda MO.

7)        Při náležitém zdůvodnění a opodstatnění, možno proplatit kupón i dalším členům výboru MO.

Směrnice pro vymezení činnosti na hospodářských budovách na revírech

Hospodářské budovy – chaty na revírech slouží výhradně na schůzky MS, kroužku dětí a úschovu nářadí.

Platí zde zákaz provádění hostinské činnosti. Výjimka je možná pro pořádání sportovních akcí - rybářských. závodů. Na závodech je tato činnost povolena jen v případě, že pověřená osoba vlastní živnostenský list - Hostinská činnost. Tato osoba žádá výbor MO a povolení k činnosti. 

Výnos z těchto akcí bude odveden pokladníkem MS na pokladnu MO, následně může MS celou částku použít na chod kroužku dětí MS, údržbu a opravy objektu, příp. revíru.  Tyto výdaje budou řádně vedeny pokladníkem MS v pokladní knize.

Jiné společenské akce jsou zakázány. Výjimku můžou dostat uzavřené akce významných sponzorů po předchozím odsouhlasení výborem MO. Žádají vždy písemně. Vždy je nutno brát zřetel na skutečnost, že objekt se může nacházet např. na území Evropsky významné lokality, nebo na území Natura 2000.

Zákaz provádění spol. akcí na rybochovném zařízení.

Zapůjčení těchto objektů, pro ostatní účely členů MO (MS) je možné za těchto předpokladů:

a) požadavek na zapůjčení musí schválit výbor MO a uvést do zápisu z výborové schůze

b) za zapůjčení vyúčtuje žadateli paušální náhradu MS – 200 Kč na den, u objektu MO /velký sál/ 500 Kč na den. Táto částka, bude sloužit k úhradě spotřebovaných energii a úklidu při soukromé akci člena

c) převzatá úhrada bude odevzdána do pokladny na sekretariátu MO

Směrnice pro provoz motorového vozidla

Citroen  SPZ  9T4 9039

 1. Vozidlo je určeno pro potřeby ČRS MO Ostrava.
 2. Slouží pro přepravu osob, materiálů a výsadbu ryb jak z RZ tak i odchovných potoků.
 3. Po schválení výborem MO slouží vozidlo pro přepravu osob odboru mládeže, RT a LRU na závody, nebo na soustředění.
 4. Spotřebu pohonných hmot (PHM) si musí vedoucí zapracovat do svého rozpočtu pro daný rok.
 5. Osobou zodpovědnou za předávání a přebírání vozidla je p. Bednář Ivo.
 6. Seznam řidičů je přílohou této směrnice.
 7. Při souběhu více požadavků rozhodne výbor MO o zapůjčení, dle důležitosti akcí.
 8. Tato směrnice slouží výhradně výboru ČRS MO Ostrava.
 9. Každá jízda bude zapsána v knize jízd, včetně účelu ( pro MO, odbor, popř. soukr. jízda)

Příloha : Seznam řidičů

BEDNÁŘ Ivo

KYSELOVSKÝ Tomáš

VYTŘAS Radim

ČIŽ Rostislav

VEČEŘA Karel

PLACHÝ Jiří

SKLENÁŘ Václav

KRATOCHVÍL Milan

KERMASCHEK Jiří

      Analýza členů MS

MS ..................................

     

členů celkem

dospělí

mládež do 18-ti let

děti

ženy

 

 

jen členství (bez povol.)

     

brigády

odpracovali

odpracovali v jiné MS, RZ, RS, odch. potoky, pro odbor, na MO (potvrzení o spln. prac. povinnosti)

zproštěni (nad 65 let, ZTP, ZTP-P, invalidita III. stupeň, lékařské potvrzení pro daný rok, funkcionáři MS

zaplatili

Naši partneři

 15

Logo_awt

 

 

13

 

11

10

 

KLAIS Petr - BOILIES

 

Rrbaits

 

 Proryby

 

AVAR

Vitalita 

14

 

 

1

_vyr_578kule-kule

Masérna na dlani